Gebruikerslogin

Inventarisatie van dienstverlenende initiatieven van CVPPP-leden aan kerk(en)

Doel: dienstverlening aan kerken, in het bijzonder pastoraat.

De CVPPP zoekt ernaar om zich, conform één van haar doelstellingen, in te zetten voor kerken in Nederland. Daartoe is een projectgroep opgericht die ten eerste wil inventariseren welke initiatieven en activiteiten er al ontplooid worden door CVPPP-leden t.b.v. de kerkelijke zorg voor mensen met psychiatrische, psychosociale en evt. andere problemen. We lezen graag wat u in dit opzicht doet in/voor de kerk - mail: info(at)cvppp.nl. Aan de hand van reacties zullen we onderstaande lijst aanvullen en zodoende een begin maken met aanleggen van een overzicht van mogelijkheden voor zorgverleners-dienstbaarheid aan kerken.

Voor het bevorderen van dienstbaarheid aan kerken hebben we drie (doelen en) doelgroepen voor ogen:
a. (Herstelondersteuning voor) Cliënten/pastoranten, ofwel mensen met psychiatrische of psychosociale problemen.
b. (Toerusting voor) pastores, ambtsdragers, pastoraal werkers.
c. (Mobilisering van) CVPPP-leden om pastorale zorg (in breedste zin) te dienen.

A. Voor (gelovige) mensen met psychiatrische of psychosociale problemen en levensvragen:
     • www.cvppp.nl/verwijslijst
     • www.nvvch.nl/therapeutvinden
     • www.ikzoekchristelijkehulp.nl
     • www.netwerkchristelijkekindertherapeuten.nl
     • geestelijk begeleiders
     • informatie over christelijke psychologie, zoals op www.christelijke-psycholoog.nl
     • links naar e-health modules
     • literatuurtips:
        Voor mensen met psychische problemen:
        - Bakker, A. (2014). Wat een eetstoornis met je doet.
        - Boelaars, J. & Rampersad, J. (2009). Wat alcohol met je doet.
        - Bruggen, V. van (2009). Wat angst met je doet.
        - Dingemanse, P. (2003). Wat burnout met je doet.
        - Hegger, A. (2003). Wat borderline met je doet.
        - Lely, A.J. (2012). Wat depressie met je doet.
        - Pieters-Kortweg, E. (2004). Wat schizofrenie met je doet.
        - Roest, K. (2005). Wat dwang met je doet.
        - Timmerman, R. (2005). Wat huiselijk geweld met je doet.
        Voor (huwelijks)partners:
        - Johnson, S. (2010). Houd me vast. Zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie.
        Voor singles:
        - Abbema, A. van (2012). Single in de kerk.
        ...

B. Voor pastores, ambtsdragers, pastoraal werkers:
     • cursusaanbod (bijvoorbeeldvan PThU, Vacare, Koinonia, PPP, e.a.)
     • e-consultatie
     • videotraining 
     • literatuurtips
        Pastorale gespreksvoering:
        - Smit, J. (2016). Tot de kern komen.
        Pastorale zorg:
        - Ganzevoort, R.R. & Visser, J. (2007). Zorg voor het verhaal. Achtergrond, methode en inhoud van pastorale begeleiding.
        ...

C. Voor CVPPP-leden (en evt. andere christelijke GGz-hulpverleners):
CVPPP-leden werken t.b.v. de kerk/pastoraat mee aan:
     • cursus / training geven
     • pastorale zorg
     • pastorale zorg coachen
     • activiteiten voor depressieve mensen
     • uitdeelwinkel
     • inloophuis
     • kring / groeigroep
Mogelijkheden voor samenwerking met pastores:
     • psych-pastor intervisie
     • pastoraal team helpen opzetten
     • overleg over gezamenlijke cliënt-pastorant (uiteraard na cliënt-toestemming)
Ondersteunend materiaal:
     • cursusdraaiboek 'psychopathologie voor pastores'
     • op te stellen ethische richtlijn voor psychs die pastoraal werk doen in eigen kerkelijke gemeente
     • literatuur:
        - Stevens, J., Herrebosch, E., & Vandenhoeck, A. (2006). Praktijkbegeleiding van pastores. Met het oog op kwaliteit van werk en leven.