Gebruikerslogin

Beroepsgroepen

De psych-beroepen

Hieronder worden verschillende registraties uitgelegd zoals u die bij psychologen kunt tegen komen. Vaak is het zo dat een psycholoog één of meer van deze registraties heeft.

Gezondheidszorgpsycholoog
De gezondheidszorgpsycholoog is werkzaam in alle sectoren van de gezondheidszorg. Deze psycholoog behandelt psychische stoornissen, problemen in de levenssfeer en de psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekten en invaliditeit. Hoofdtaken van de gezondheidszorgpsycholoog zijn diagnostiek en behandeling. Daarbij worden psychologische kennis en ervaring toegepast. Erkende gezondheidszorgpsychologen zijn geregistreerd in het BIG-register van Gezondheidszorgpsychologen van het ministerie van VWS. De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is een postdoctorale beroepsopleiding van twee jaar.

Eerstelijnspsycholoog
De eerstelijnspsycholoog is een gezondheidszorgpsycholoog die een aparte opleiding voor de eerstelijnspsychologische zorg heeft gedaan en die opgenomen is in het register van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Landelijke Vereniging voor Eerstelijnspsychologen (LVE).

Psychotherapeut
De psychotherapeut is opgeleid om intensieve psychologische hulp te verlenenen, met toepassing van psychotherapeutische behandelmethoden. De psychotherapeut tracht in samenwerking met de cliënt psychische klachten en problemen op te heffen of zoveel te verminderen dat men er minder last van heeft. Het beroep van psychotherapeut valt onder de wet BIG en erkende psychotherapeuten zijn geregistreerd in het BIG-register van Psychotherapeuten. Psychotherapeuten hebben een postdoctorale beroepsopleiding van ongeveer vier jaar gevolgd.

Klinisch psycholoog
De klinisch psycholoog is altijd ook gezondheidszorgpsycholoog en heeft zich daarna verder gespecialiseerd. Deze psycholoog heeft na de universiteit een zesjarige postdoctorale opleiding gevolgd die hem/haar heeft toegerust om complexe problemen te behandelen. U kunt bij de klinisch psycholoog terecht voor een psychotherapeutische behandeling. Daarnaast is de klinisch psycholoog gespecialiseerd in het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek, vaak met behulp van tests. Erkende klinisch psychologen zijn geregistreerd in het BIG-register van Klinisch Psychologen.

Bron: www.nvvp.nl

Psychiater

Psychiaters zijn artsen die zich hebben gespecialiseerd in psychiatrische aandoeningen. Psychiaters doorlopen de geneeskunde opleiding, en kiezen daarna voor de specialisatievorm ‘psychiatrie’. In totaal duurt de wetenschappelijke opleiding van de psychiater ruim tien jaar. Binnen de psychiatrie zijn drie aandachtsgebieden te onderscheiden; Kinder- en jeugdpsychiatrie, Volwassenenpsychiatrie en Ouderenpsychiatrie. Verder zijn er in de psychiatrie ook nog werkterreinen te onderscheiden, zoals de instellingspsychiatrie, de psychiatrie in het algemeen ziekenhuis, verslavingspsychiatrie, beleidspsychiatrie, psychiatrie bij verstandelijke gehandicapten, forensische psychiatrie, het wetenschappelijk onderzoek, de relatie met somatische gezondheidszorg en de psychiatrie in de zelfstandig gevestigde praktijken.

Bron: www.nvvp.net

Organisatie van de GGZ

In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) worden drie zg. 'echelons' onderscheiden:

1. Zorg via de huisarts en de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)
In eerste instantie vangt de huisarts mensen met psychische klachten op. De huisarts en de speciale praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) zijn er voor patiënten met lichte klachten. Als de huisarts de gevraagde zorg niet kan bieden, kan hij doorverwijzen naar de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Als er geen psychische aandoening wordt geconstateerd, verwijst de huisarts naar andere hulpverleners.

2. (Generalistische) Basis GGZ
In de basis GGZ worden mensen behandeld met lichte tot matige, niet-complexe ggz problematiek of mensen met chronische (stabiele) problematiek met een laag risico. In de basis GGZ vormt de zorgvraag van de patiënt het uitgangspunt voor de zorg. De zorgvraag wordt geformuleerd met vijf criteria: vermoeden van een DSM stoornis, ernst van de problematiek, risico, complexiteit en beloop klachten en vier verschillende zorgtrajecten: kort, middel, intensief, chronisch. In de basis GGZ gaat het bijvoorbeeld om (eerstelijns) psychologische zorg.

3. Gespecialiseerde GGZ
Gespecialiseerde GGZ omvat complexe tweedelijns zorg voor patiënten met ernstige psychische problemen. Voor gespecialiseerde GGZ is een doorverwijzing van een huisarts nodig. Het kan dan gaan om ambulante tweedelijns GGZ-zorg (bijv. behandeling voor een depressie door een psychiater), behandeling en verblijf in een GGZ-instelling tot maximaal 365 dagen of verslavingszorg. Deze zorg wordt gedeclareerd via DBC's, diagnosebehandelingscombinaties, die de hele behandeling vanaf de intake tot de afsluiting omvatten.

Bron: www.nza.nl