Gebruikerslogin

Psyche & Geloof 21, 2010 - 2

Beschikbaar
Titel: Existential Issues and Representations of God in Psychotherapy: A Naturalistic Study of 40 patients in the VITA Treatment Model
Auteur(s): Stålsett, G., Austad, A., Gude, T., Martinsen, E.,
This article describes a naturalistic effectiveness study of a day-treatment program in an hospital setting designed for treatment of resistant depression and comorbid Axis II Cluster C disorders. The treatment was designed to meet a missing need in the patient population by focusing on the relational aspects of religious and existential issues. The treatment is based on existential and an object-relational approach to human nature with the objective of facilitating transformation of rigid object representations and addressing existential issues such as the meaning of life, shame, and guilt. This broader perspective of life issues is hypothesized to improve depression and personality functioning and minimize the risk of relapse. Forty patients mostly suffering from depressive disorders with additional anxiety and/or Cluster C personality disorders entered a 12-week day-treatment program. These patients experienced significant reduction in symptoms and increase in occupational functioning. Their relational patterns moved towards increased self-representation (e.g., self confidence, self worth, being active in the world) reflected by reduced submissiveness and reduced over-conscientiousness. The gains were maintained and in some cases had further improved at follow-up. This naturalistic prospective study represents a first step in an evaluation of this new integrative treatment.
Existential issues, Psychotherapy, Representation of God, VITA treatment model,
Titel: I just believe in me. Narcisme en religieuze coping
Auteur(s): Zondag, H., Uden van, R.,
In deze bijdrage wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de relatie tussen narcisme, een belangrijk persoonskenmerk in individualistisch georiënteerde samenlevingen, en religieuze copingstijlen. Wij onderscheiden aan narcisme twee dimensies: overt en covert narcisme, en aan religieuze coping vier vormen: zelfsturend, samenwerkend, afwachtend en receptief. Het onderzoek is uitgevoerd door bij 116 studenten vragenlijsten af te nemen. Daaruit blijkt dat er een positieve relatie is tussen covert narcisme en de samenwerkende, afwachtende en receptieve stijl van religieuze coping en dat covert narcisme negatief samenhangt met de zelfsturende stijl. Overt narcisme hangt alleen positief samen met de receptieve stijl. In de discussie worden de resultaten uitvoerig becommentarieerd.
narcisme, religieuze coping, onderzoek,
Titel: Religieuze verschijningen: werkelijkheid of hallucinatie?
Auteur(s): Zwaag, B. van der
Ook in onze tijd zijn er mensen die Christus waarnemen zoals dit in het Nieuwe Testament beschreven staat. Zij kunnen met hun verhaal hierover meestal niet bij anderen terecht. Het wordt soms afgedaan als een hallucinatie of projectie van eigen wensen. In dit onderzoek wordt bezien of de beweringen van mensen dat ze Christus hebben waargenomen in logische zin redelijke beweringen zijn, of dat deze uitspraken gebaseerd zijn op geloof en gevoel. De conclusie is dat een verschijning te onderbouwen is met redelijke argumenten. Het kan een gezonde religieuze ervaring zijn die bijdraagt aan een goed leven en aan een intenser geloofsleven. Maar niet iedere aanspraak op een verschijning geeft de zekerheid dat er ook werkelijk sprake is van een verschijning van Christus. Het onderzoek geeft alleen aan dat verschijningen redelijkerwijs tot mogelijkheden van de menselijke ervaring behoren.
Verschijningen, Christus, levenskwaliteit, religieuze ervaring,
Titel: Aanpakken en loslaten. Over doelgerichtheid en ontvankelijkheid in de zelfsturing
Auteur(s): Ronde, M. de
In dit artikel wordt de spanningsvolle verhouding onderzocht tussen doelgerichte actie en ontvankelijk ervaren bij het omgaan met vragen op de levensweg. Aanpakken en loslaten lijken onverenigbare bestaansmodi, die teruggaan op fundamenteel tegengestelde stromingen in de wetenschap in het algemeen en in de psychologie in het bijzonder. In de benaderingswijze van het ontwikkelingsgericht coachen wordt een aangrijpingspunt gevonden om het begrip ´zelfsturing´ zodanig te herdefiniëren, dat het aanpakken en het loslaten beide voluit gehonoreerd worden en elkaar veronderstellen in de spanningsvolle twee-eenheid van het werken aan het project en het ontwikkelen van de identiteit. Dit wordt geïllustreerd met Tolstoj´s verhaal Vader Sergej, die zijn levensdoel pas blijkt te bereiken als hij het onvermijdelijk moet loslaten.
zelfsturing, ontwikkelingsgericht coachen,
Titel: Verlichting en schemer-verlichting. Religiositeit als verlichtingsideaal
Auteur(s): Praag, H.M. van
De auteur becommentarieert een toneelkritiek naar aanleiding van een nieuwe opvoering van het toneelstuk Ghetto uit 1898 van Herman Heijermans. Hij neemt afstand van een negatieve religiekritiek richting het Judaïsme en formuleert een eigen positieve religiekritiek waarin het begrip religieuze verlichting centraal staat.
verlichting, verlichtingsideaal, religiositeit, religieuze verlichting,