Gebruikerslogin

Psyche & Geloof 21, 2010 - 3

Beschikbaar
Titel: Samenwerking tussen geestelijk verzorger en psycholoog in het licht van de transformatie van religie
Auteur(s): Hijweege, N.
Geestelijk verzorgers en psychologen leveren in de gezondheidszorg ieder een eigen bijdrage aan de zorg. In dit inleidende artikel op dit themanummer van Psyche & Geloof over de samenwerking tussen geestelijk verzorgers en psychologen, staan we stil bij de invloed van zowel maatschappelijke ontwikkelingen als veranderingen in de (organisatie van de) zorg op het aanbod van geestelijke verzorging. Hiermee wil een kader geschetst zijn waarbinnen de praktijkgeoriënteerde bijdragen van Van Straten, Kronemijer en Smeets geplaatst kunnen worden.
Cooperation between spiritual caregiver and psychologist in the light of the transformation of religion. Spiritual caregivers and psychologists both make a distinctive contribution to healthcare. In this introduction on the theme of cooperation between spiritual caregivers and psychologists we will focus on the influence of both societal developments and changes in care on the professional contribution of spiritual care. The aim is to provide a frame of reference for understanding the more practice-orientated articles.
legitimering, levensbeschouwelijke representatie, horizontale transcendentie, normatieve professionaliteit, primair en secundair referentiekader,
Titel: Multiculturele Geestelijke Verzorging en de samenwerking met de psychiater en de psycholoog in de geestelijke gezondheidszorg
Auteur(s): Straten, C. van
In een multicultureel team van geestelijk verzorgers wordt gewerkt met Algemene en Specifieke Geestelijke Verzorging. Het team werkt op verschillende wijzen samen met psychologen en psychiaters. Het ontwikkelde model voor levensbeschouwelijke diagnostiek wil behulpzaam zijn om het individuele proces van betekenisgeving inzichtelijk te maken en te volgen. Op basis van de diagnose wordt een handelingsconcept geformuleerd dat gecommuniceerd kan worden met psychologen en psychiaters.
Multicultural spiritual care and the cooperation with psychologists and psychiatrists A multicultural team of spiritual caregivers provides both general and specific spiritual care. The team explores different sorts of cooperation with psychologists and psychiatrists. The model of spiritual diagnosis is used to provide insight into the process of giving meaning. Based on the diagnoses an action plan is drawn up that can be communicated with psychologists and psychiatrists.
Algemene en Specifieke Geestelijke Verzorging, levensbeschouwelijke diagnose, handelingsconcept, professionele samenwerking,
Titel: Zoeken naar woorden… Het geheim van een mensenleven en rapportage door de geestelijk verzorger in de revalidatie
Auteur(s): Kronemeijer, E.
Behandelaars in de revalidatie moeten nauw met elkaar samenwerken en goed communiceren. Wat is het aandeel van de geestelijk verzorger in de behandeling en begeleiding van de revalidant? Hoe is de communicatie met andere disciplines, waaronder die van de psycholoog? In dit artikel wordt aandacht gegeven aan de functies van geestelijke verzorging, pastorale diagnostiek en rapportage door de geestelijk verzorger. Daarna volgt een korte reactie door een psycholoog.
How do you find a word that means ‘Maria’? Reporting by the chaplain in the rehabilitation Clinicians in the rehabilitation must work closely together and communicate well. What is the contribution of the chaplain in the treatment and care of the patient? How is the communication with other disciplines, including the psychologist? In this article attention is given to the functions of pastoral care, pastoral diagnosis, and reporting by the chaplain. With a brief comment by a psychologist.
revalidatie, geestelijk verzorger, communicatie, diagnostiek, rapportage,
Titel: Het spirituele aspect in het detecteren van psychosociale behoeften in de oncologische praktijk
Auteur(s): Smeets, W.
In de multidisciplinaire oncologische praktijk vormt spirituele screening een belangrijk element. De twee spirituele items van de Lastmeter, momenteel het aanbevolen screeningsinstrument voor het detecteren van psychosociale behoeften, bieden daartoe een eerste stap. Op basis van ervaringen in het UMC St Radboud presenteert de auteur een meer uitgebreide benadering van spirituele screening. Hij houdt een pleidooi voor intensieve samenwerking tussen geestelijk verzorgers en andere disciplines op het vlak van spiritualiteit in patiëntenzorg en onderzoek.
Spiritual screening as an aspect of psychosocial screening in oncological practice In the context of a multidisciplinary oncological practice, spiritual screening is an important aspect. The two spiritual items on the Distress Thermometer – the currently recommended screening instrument for psychosocial distress – provide a starting point for spiritual screening. Based on experiences at the Radboud University Medical Centre, the author presents a more elaborate approach to spiritual screening. At the same time, he advocates intensive cooperation between spiritual caregivers and other disciplines on spiritual issues in patient care and research.
spiritualiteit, screening, Lastmeter, multidisciplinaire samenwerking,
Titel: ‘Wat betekent dat’ en ‘Waar staat dat voor’? Over de samenwerking tussen geestelijk verzorger en psycholoog
Auteur(s): Hijweege, N.
De beroepsidentiteit van geestelijk verzorgers wordt besproken in het licht van mogelijkheden tot samenwerking met psychologen. De basis voor samenwerking ligt in communicatie. Levensbeschouwelijke diagnostiek, rapportage en screening zijn wijzen waarop die communicatie gestalte kan krijgen. Hoe staan geestelijk verzorgers daar tegenover? Ter afsluiting wordt, in het licht van de beroepsidentiteit en de veranderde maatschappelijke vormgeving van levensbeschouwing, de vraag hernomen of het psychologisch referentiekader niet deel is gaan uitmaken van het primaire kader van waaruit de geestelijk verzorger werkt. Indien dit het geval is, wat betekent dit dan voor de samenwerking?
‘What does that mean’ and ‘What does it refer to’? About the professional cooperation between spiritual caregivers and psychologists The professional identity of spiritual caregivers is discussed in terms of professional cooperation with psychologists. In professional cooperation, communication is essential. Spiritual diagnoses, reports and screening are all means of communication. How do spiritual caregivers see that? In the conclusion, the professional identity of spiritual caregivers is discussed in relation to the primary and secondary frames of reference used by psychologists and spiritual caregivers. Has psychology become part of the primary frame of reference of the spiritual care giver? If so, what would this mean for the cooperation with psychologists?
diagnostiek, rapportage, screening, beroepsidentiteit,