Gebruikerslogin

Psyche & Geloof 22, 2011 - 4

Beschikbaar
Titel: Gehechtheid en problematische gehechtheid (p. 177-186)
Auteur(s): Schaeffer–van Leeuwen, K.
In dit artikel wordt beschreven hoe gehechtheid zich ontwikkelt en wat de gevolgen zijn van een problematische gehechtheid. Tevens wordt aandacht besteed aan de intergenerationele overdracht van gehechtheid en de relatie tussen de gehechtheidsontwikkeling en de ontwikkeling van het mentaliserend vermogen. Als laatste worden kort enige mogelijke behandelmethoden genoemd, waarbij duidelijk is dat hier nog veel theorievorming en effectiviteitsonderzoek nodig is.
Attachment and problematic attachment. A review This article describes the development of attach¬ment and the consequences of problematic attachment. It pays attention to intergenerational transmission of attachment and the relation between attachment development and the development of mentalization. At the end there are listed some possible methods of treatment, whereby it is clear that further theorizing and research are necessary.
Gehechtheid, problematische gehechtheid, mentaliserend vermogen, behandeling,
Titel: Is er een relatie tussen gehechtheid aan mensen en gehechtheid aan God? (p. 187-201)
Auteur(s): Stulp, H.P.
Dit artikel beschrijft hoe de gehechtheidstheorie de afgelopen twee decennia een belangrijk theoretisch kader is geworden met betrekking tot onderzoek naar religiositeit. Onderzoeksresultaten lijken uit te wijzen dat onveilige gehechtheid aan mensen weliswaar kan leiden tot intensiever zoeken naar een sterke affectieve relatie met God, maar dat onveilige interne werkmodellen van gehechtheid aan mensen desondanks samenhang blijven vertonen met onveilige interne werkmodellen van gehechtheid aan God. Veilige gehechtheid aan God blijkt vervolgens samen te hangen met psychologische variabelen als coping en welbevinden. Het weinige onderzoek naar de mogelijkheid om onveilige gehechtheid aan God met therapeutische en/of religieuze interventies te beïnvloeden, suggereert dat dit mogelijk is. In het artikel worden klinische implicaties besproken en wordt geconcludeerd dat onderzoek naar de relatie tussen gehechtheid aan mensen en gehechtheid aan God zich meer dient te richten op klinische populaties en op het ontwikkelen en inzetten van impliciete metingen van gehechtheid aan God.
Is there a relationship between attachment to human beings and attachment to God? A review This paper describes how attachment theory in the past two decennia has become an important theoretical framework for the study of religion. Research results seem to implicate that although unsecure attachment to human beings may result in more intense striving for a deep affectionate relationship with God, insecure internal working models of attachment to human beings still stay associated with insecure internal working models of attachment to God. Secure attachment to God is associated with psychological variables, such as coping and wellbeing. The limited research at possibilities to therapeutically affect insecure attachment to God suggests that this is possible. The paper discusses clinical implications and concludes that research on the relationship between attachment to human beings and attachment to God should focus more on clinical samples and on the use of implicit measures of attachment to God.
Gehechtheidstheorie, objectrelatietheorie, gehechtheid aan God, interne werkmodellen,
Titel: Religie als gehechtheid: de Godin Award lezing
Auteur(s): Granqvist, P.
In dit artikel schets ik vijf verfijningen die ik en mijn collega’s de laatste tien jaar hebben toegevoegd aan de literatuur over religie en spiritualiteit vanuit het perspectief van de gehechtheidstheorie. Eerst beschrijf ik het principe van sociale correspondentie als aanvulling op het idee dat religiositeit gegeneraliseerde interne werkmodellen van gehechtheid weerspiegelt. Ten tweede focus ik op wat we hebben geleerd van het bestuderen van impliciete processen en het gebruik van experimentele designs in het onderzoek naar religie-als-gehechtheid. Ten derde beschrijf ik de resultaten van onderzoeksprojecten die gehechtheidsassessments hebben gebruikt die gevalideerd zijn voor de ontwikkeling, zoals het Adult Attachment Interview. Ten vierde benadruk ik de noodzaak om een grotere range van ont¬wikkelingsstadia te betrekken in het onderzoek naar religie-als-gehechtheid en vat ik samen wat we hebben ontdekt met behulp van onderzoeksgroepen bij niet-volwassenen. Tot slot wil ik pleiten voor de toepassing van een breder onderzoeksperspectief op de verbinding tussen gehechtheid en religie/spiritualiteit dan de centrale parameters van het gehechtheidskader voorstellen, door rekening te houden met mogelijke mediatoren tussen gehechtheid en religieuze of spirituele uitkomsten.
Religion as attachment: The Godin Award Lecture In this presentation, I delineate five refinements that I and my associates have introduced during the last decade to the literature on religion and spirituality from an attachment-theory perspective. First, I describe the principle of social correspondence as an addition to the idea that religiousness reflects generalizing working models of attachment. Second, I focus on what we have learned from studying implicit processes and utilizing experimental designs in religion-as-attachment research. Third, I describe results from research projects that have used developmentally validated attachment assess-ments, such as the Adult Attachment Interview. Fourth, I emphasize the need for engaging a wider developmental range in religion-as-attachment research and sum up what we have found using non-adult samples. Finally, I argue for employing a wider research perspective on the attachment-religion/spirituality connection than the central parameters of an attachment framework would suggest, by considering possible mediators between attachment and religious or spiritual outcomes.
Gehechtheid, interne werkmodellen, religie, spiritualiteit, Adult Attachment Interview, absorptie,
Titel: Hij en ik. Denken over mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis die denken over God
Auteur(s): Drewes, A.
In dit artikel worden veel voorkomende problemen beschreven in het therapeutische gesprek met christelijke patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis over hun geloof. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de theorie van het mentaliseren en een aantal korte casussen. Beschreven wordt, hoe drie verschillende ervaringsmodi (de teleologische, de psychische equivalentie en de als-of modus) de geloofsbeleving beïnvloeden. Zicht op het mentaliserend vermogen van een patiënte kan helpen bij het faciliteren van het gesprek over het geloof. Verder worden suggesties gedaan om het mentaliserend vermogen weer te herstellen.
He and I. Thinking about people with a borderline personality disorder who think about God This article describes the most common problems in a therapeutic conversation with Christian patients with a borderline personality disorder about their religious faith. This is done in terms of mentalization based therapy and illustrated with the help of several casus. If the therapist can hold the mentalization problems it helps the patient to facilitate the conversation. This article describes different aspects of both the collapse and the rebuilding of the mentalization abilities of the patient when talking about her religion.
Gehechtheid, geloof, Mentaliseren, borderline persoonlijkheidsstoornis, gesprek,
Titel: Gehechtheid, mentaliseren en godsrepresentaties
Auteur(s): Schaap-Jonker, H.
De ontwikkeling van een gehechtheidsrelatie en de ontwikkeling van het mentaliserend vermogen zijn parallelle processen die op dynamische wijze met elkaar samenhangen. In deze bijdrage wordt verkend welke aspecten van gehechtheid en mentaliseren de verbinding leggen met de godsrepresentatie en geloof in God. Het vormen van representaties en affectregulatie blijken belangrijke schakels te zijn. Vanuit de theorie wordt de hypothese geformuleerd dat traumatische ervaringen binnen een gehechtheidsrelatie leiden tot een aangetast mentaliserend vermogen, waardoor God moeilijker te representeren is en minder beschikbaar is als gehechtheidsfiguur.
Attachment, mentalizing, and representations of God The development of attachment and the development of the capacity to mentalize are parallel processes which are dynamically interrelated. This article explores which aspects of attachment and mentalizing are associated with the representation of God and belief in God. The formation of representations and affect regulation are important links. The hypothesis is formulated that traumatic experiences within the attachment relationship lead to impaired capacity to mentalize, causing difficulties in making representations of God and making him less available as an attachment figure.
Gehechtheid, Mentaliseren, godsrepresentatie, affectregulatie,
Titel: Emotionally Focused Therapy voor paren: Raakvlakken met het christelijk geloof
Auteur(s): Dingemanse, P.
Emotionally Focused Therapy (EFT) is een nieuwe relatietherapie, gericht op verbetering van de emotionele verbondenheid in een relatie. Het is gebaseerd op de gehechtheidstheorie en systeemtheorie en gebruikt veel experiëntiële technieken om onderliggende hechtingsangsten en onbeantwoorde hechtingsbehoeftes te bereiken; de therapeut helpt het echtpaar om deze uit te spreken naar de partner. Tevens probeert het de partner te helpen hier adequaat op te reageren. Emotionele wonden kunnen vergeven worden, waardoor de relatie weer herstelt. EFT is een protocollaire en effectieve behandelmethode met een herstelpercentage van ruim 70%. De onderliggende gehechtheidstheorie laat zien dat veilig gehechte mensen een meer positieve identificatie hebben met God en dat bij onveilig gehechte mensen geloof als compensatie kan functioneren voor persoonlijke crisis en onzekerheden. Besproken wordt dat EFT aansluit bij een aantal kernwaarden van het christelijk geloof zoals vergeving en versterking van de onderlinge verbondenheid in relaties. Voorbeelden van toepassing van EFT bij christelijke echtparen komen aan de orde. Praktische aanbevelingen en mogelijkheden voor een pastorale toepassing worden benoemd.
Emotionally focused couple therapy and Christian Faith: searching for common ground Emotionally Focused Couple Therapy (EFT) is a new evidence based therapy aimed at the improve-ment of emotional connection in couple relations. Based on attachment and systems theory, experiential techniques are used to reach attachment needs and fears. The therapist helps both partners to get more connected to each other and to heal attachment injuries. EFT is an effective couple treatment with high recovery rates. Common ground with Christian faith is found. Secure attached people show a more positive identification with God, while insecure attached people see God more as compensation for personal crises. EFT fits with core Christian values like forgiveness and the importance of relational bonds. We show how to use this therapy with Christian couples. Practical applications for therapy and pastoral care are addressed.
Gehechtheid, Relatietherapie, emotie gerichte therapie, christelijk geloof, pastoraat,