Gebruikerslogin

Psyche & Geloof 23, 2012 - 1

Beschikbaar
Titel: EMDR-werkingsmechanismen (p. 3-7)
Auteur(s): Smits, F.
Eye-Movement Desensitization and Reprocessing blijkt een effectieve therapie ter behandeling van PTSS te zijn. Dit artikel bespreekt de neurobiologische modellen die ter verklaring van het succes zijn voorgesteld en verdedigd. De auteur komt met een beredeneerde voorkeur voor het werkgeheugenmodel en bespreekt de implicaties daarvan.
Eye-Movement Desensitization and Reprocessing turns out te be an effective therapy for the treatment of PTSD. This article reviews the neurobiological models that are proposed and defended to explain its success. The author presents a reasoned preference for the working memory model, and discusses the implications.
PTSS, neurobiologie, EMDR, werkingsmechanisme,
Titel: Mag het (ietsje meer zijn)...? Over de aanvaardbaarheid van EMDR voor christenen (p. 8-21)
Auteur(s): Walraven, L.
Alvorens vast te stellen of EMDR ‘mag’, wordt eerst een schets gegeven van de opvattingen over hoe EMDR werkt. Het werkgeheugenmodel blijkt veelbelovender te ogen dan de diverse neurologische modellen. Vervolgens komt aan de orde of en hoe aanvaardbaar EMDR is. Hierbij wordt onder andere gefocust op een onderbelicht aspect van de therapie: het (mogelijk) suggestieve karakter ervan. Ook wordt kritisch gekeken naar het type mensbeeld waar vanuit deze therapie voortkwam dan wel waaraan hij bijdraagt. Ten slotte wordt er aan de hand van twee casussen voor gepleit om de geloofsbeleving van cliënten bij de EMDR-procedure een serieuze plaats te geven om bij te kunnen dragen aan het herstel of de groei van de cliënt. Hierbij is het gewenst dat de therapeut ‘ietsje meer’ doet dan het strikte officiële EMDR-protocol toe lijkt te laten.
Before determining whether EMDR ‘may’, an overview is presented of the models that explain how EMDR works. The working memory model proves to be more promising than the various neurological models. Next the question is posed: is EMDR acceptable? In answering that question a hardly recognised aspect of the therapy is taken into account: its (potential) suggestive nature. The concept of mankind that underlies the therapy or is supported by it, is critically reviewed. Finally two cases are presented that advocate a place for the clients religious experience in the EMDR-procedure, as a contribution to his or her healing or growth. This requires the therapist doing ‘slightly more’ than the official EMDR-protocol seems to allow.
EMDR, mensbeeld, werkzaamheid, ethiek, suggestie, geloofsbeleving, behandelprotocol,
Titel: EMDR bij volwassenen: casuïstiek (p. 22 – 28)
Auteur(s): Roest, K.
Na een korte introductie van EMDR als methode volgen twee casussen waarin EMDR werd toegepast bij volwassen christelijke cliënten. In beide is sprake van een spirituele dimensie: het aangeraakt worden door Jezus en de angst voor demonische beïnvloeding. EMDR leidde in beide gevallen tot een goed resultaat.
After a brief introduction of EMDR as a method two cases are presented in which EMDR was used with adult Christian clients. In both cases, there is a spiritual dimension: being touched by Jesus and the fear of demonic influence. In both cases EMDR resulted in a successful outcome.
EMDR, Gehechtheidstheorie, objectrelatietheorie, gehechtheid aan God, interne werkmodellen,
Titel: The elephant in the room. When Jesus becomes the therapist (p. 29 – 37)
Auteur(s): Hill, L.
This article explores the hypothesis that in psychotherapy, clients who believe in a Higher Spiritual Presence like God/Jesus can be enabled to encounter that spiritual Resource in such a way that their healing can be enhanced and even accelerated. Through conceptualizing and interacting with one’s Higher Spiritual Presence, the client gains, in addition to other inner resource-tools, one more powerful Resource which can be used to help replace a negative self-belief or wounding message with a more positive and gracious self-understanding leading to significant healing even within that session. These transformative changes can be measured using rating scales to determine SUDS (Subjective Units of Disturbance), which are part of the EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) and DNMS (Developmental Needs Meeting Strategy) intervention protocols to reprocess negative beliefs. It is argued that interactions with one’s Higher Spiritual Presence, experienced internally through imaginative visualization and dialogue, stimulate neural brain activity in ways that can permanently increase the client’s sense of purpose and positive self-regard. It is suggested that these interactive psycho-spiritual experiences can be the catalyst for post-traumatic growth and that this has important implications for restoration not only of the mind but also what is referred to by some counselors as the soul.
This article explores the hypothesis that in psychotherapy, clients who believe in a Higher Spiritual Presence like God/Jesus can be enabled to encounter that spiritual Resource in such a way that their healing can be enhanced and even accelerated. Through conceptualizing and interacting with one’s Higher Spiritual Presence, the client gains, in addition to other inner resource-tools, one more powerful Resource which can be used to help replace a negative self-belief or wounding message with a more positive and gracious self-understanding leading to significant healing even within that session. These transformative changes can be measured using rating scales to determine SUDS (Subjective Units of Disturbance), which are part of the EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) and DNMS (Developmental Needs Meeting Strategy) intervention protocols to reprocess negative beliefs. It is argued that interactions with one’s Higher Spiritual Presence, experienced internally through imaginative visualization and dialogue, stimulate neural brain activity in ways that can permanently increase the client’s sense of purpose and positive self-regard. It is suggested that these interactive psycho-spiritual experiences can be the catalyst for post-traumatic growth and that this has important implications for restoration not only of the mind but also what is referred to by some counselors as the soul.
spiritual resource, Higher Power, trauma therapy, imagination technique, reprocessing,
Titel: Is er een olifant in de kamer? Theologische reflectie op het artikel van L’Anni Hill (38 – 40)
Auteur(s): Loonstra, B.
Deze welwillende kritische reactie op het vorige artikel gaat in op de theologische vragen die opkomen bij het gebruik van therapeutische technieken die werken met visualisaties van Jezus’ aanwezigheid. De conclusie is, dat we hier grote terughoudendheid in moeten betrachten.
This benevolent and critical reaction on the previous article addresses the theological questions that arise with the use of therapeutic techniques that operate with visualizations of Jesus’ presence. The conclusion is that we should exercise great restraint.
legitimiteit, religieuze visualisatie, realiteitsgehalte,
Titel: Markt van min en meer: recente publicaties op het terrein van de godsdienstpsychologie (p. 41-61)
Auteur(s): Belzen, J.A. van
De auteur maakt een doorloop door recente publicaties op het terrein van de godsdienstpsychologie. De diverse monografieën worden ingedeeld in de volgende categorieën: Inleidingen, overzichten, onderwijsmateriaal; Psychohistory, in het bijzonder in haar toepassing op het zogenaamde Nieuwe Testament; Religieus terrorisme; Mystiek? Spiritualiteit? Het mysterie der dingen?; Godsdienstpsychologie in de context van meer algemene thematiek; ‘Boeddhistische’ psychologie; Verrassingen. De auteur komt tot de conclusie dat de productie op het terrein van de godsdienstpsychologie een ‘markt van min en meer’ aan het worden is: kwantitatief steeds verder toenemend met producten van zeer wisselende kwaliteit.
The author presents a number of recent publications in the field of the psychology of religion. The very diverse monographs are categorized as: Introductions, overviews, teaching materials; Psychohistory, especially as applied to the study of the so-called ‘New Testament’; Religious terrorism; Mysticism? Spirituality? The mystery of things?; Psychology of religion in the context of more general themes; ‘Buddhist’ psychology; Surprises. The conclusion is that psychology of religion increasingly resembles a growing market with products of very different quality.
godsdienstpsychologie, recente publicaties, kritische bespreking,