Gebruikerslogin

Psyche & Geloof 23, 2012 - 4

Beschikbaar
Titel: De spirituele leespraxis van de bijbel in de GGZ vanuit christelijk perspectief (p. 187-196)
Auteur(s): Tiesinga, L.
In dit artikel wordt verslag gedaan van een achtergrondstudie naar de spirituele leespraxis van de bijbel. De spirituele leespraxis van de bijbel is een stille omgang met woorden en verhalen. Deze leeswijze is in de christelijke traditie door woestijnvaders ontwikkeld vanaf de vierde en vijfde eeuw na Christus. De dienst Geestelijke verzorging van GGZ Drenthe biedt deze leeswijze als Schriftmeditatie aan sinds mei 2011. Ter illustratie wordt de huidige opzet van de meditatiebijeenkomsten globaal beschreven in dit artikel. Geconcludeerd kan worden dat de spirituele leespraxis van de bijbel een complex samenspel is en in essentie gezien kan worden als een dialoog tussen tekstverwerking (van bijbeltekst naar dagelijks leven) en taalvorming (van dagelijks leven naar bijbeltekst). Het opstarten van de meditatiebijeenkomsten voorziet in een behoefte bij zowel een aantal cliënten als mensen van buiten GGZ. De leeswijze verdient zowel met het oog op het geestelijk welzijn van de beoefenaars als de mogelijkheid van geestelijke begeleiding door professionals een nadere bestudering. Dat geldt ook voor de in andere religies toegepaste spirituele lezing van heilige boeken.
In this article a background study is carried out into the spiritual reading praxis of the bible. From Christian perspective the spiritual reading of the bible is a sacred reading of words and stories developed by desert fathers in the fourth and fifth century AD. Since May 2011 the service Spiritual care of the Dutch mental health care institute GGZ Drenthe has offered this way of reading as Scripture meditation. To make this clear, a set up of these meditation meetings is described in this article. The main conclusion of this study is that the spiritual reading praxis reveals a complex dialogue between word processing (from bible text to daily life) and language formation (from daily life to bible text). The start of the meditation meetings supplies a need of a number of clients and other people from outside GGZ Drenthe. More study is needed to describe precisely the working process of the meditation meetings with the spiritual well-being of participants and the role of professionals in guiding spiritual care. Furthermore, the meaning and working process of sacred reading of holy Scriptures both within as between religions needs to be explored.
christendom, geestelijke gezondheid, geestelijke begeleiding, geestelijke verzorging, meditatie, spirituele leespraxis van de bijbel,
Titel: ‘Leven met Aandacht': Een gekerstende Mindfulness Based Cognitive Therapy (p. 197-203)
Auteur(s): Visser, B.
In dit artikel wordt een christelijke variant gepresenteerd van de Minfulness Based Cognitive Therapy. Het oorsponkelijke protocol van Segal, Williams & Teasdale is herschreven door aansluiting te zoeken bij de christelijke meditatieve traditie. De motivatie voor het ontwikkelen van deze 'christelijke variant' wordt beschreven, de gemaakte keuzes verantwoord en de eerste ervaringen vermeld.
In this article a Christian version of Mindfulness Based Cognitive Therapy is presented. The original protocol by Segal, Williams & Teasdale has been rewritten by connecting it with the Christian meditative tradition. The motivation for developing this ‘Christian version’ is described, the choices made are accounted for, and the first experiences are mentioned.
mindfulness, christelijke traditie, experiëntiële vermijding, leven met aandacht,
Titel: GGZ en bevrijdingspastoraat (p. 204-210)
Auteur(s): Kolm, G.J. van der
Bevrijdingspastoraat is in opmars, vooral in evangelische- en pinkstergemeenten. Veel cliënten van de GGZ zijn juist in deze gemeenten te vinden. Alleen al daarom is het van belang dit verschijnsel vanuit GGZ perspectief te bezien. In dit artikel kijk ik naar bevrijdingspastoraat vanuit mijn functie als Specialist Levensbeschouwelijke zorg bij GGZ Yulius, voorheen RMPI-De Grote Rivieren. Werkgebied is Zuid Holland Zuid, een deel van de Bijbelgordel. Ik ben theoloog, werkend binnen het gedachtegoed en werkwijze van de GGZ. In mijn dagelijkse werk kom ik steeds vaker cliënten tegen die beïnvloed worden door het bevrijdingspastoraat.
Because the ministry of deliverance is an attractive alternative for a growing number of psychiatric patients it is important for Mental Health Care to understand this phenomenon en to learn to relate to it. In this article the ministry of deliverance is analysed in its functions of confession, conversion, revival, wittness and healing as an unpaid bill of biomedical practice. At the other hand both medical practice en ministry of deliverance both are in danger of fixation on the symptoms of the illness and on health as the highest value. A balance is sought between the assets and the deficits of both Mental Health care practice and the ministry of delieverance.
bevrijdingspastoraat, psychiatrie, beroepsethiek, hermeneutiek,
Titel: Geloof beleven! Beschrijving van een kwalitatief onderzoek naar de religieuze beleving van mensen met autisme. (p. 211-222)
Auteur(s): Wilschut-Pennings, A.E.
Na literatuuronderzoek is door middel van semi-gestructureerde interviews een exploratief onderzoek uitgevoerd naar de religieuze beleving van mensen met autisme (N=11). Vragen betroffen religieuze emoties en ervaringen, de betekenis van religie voor het individu en de invloed van autisme op het religieus leven. Uit dit onderzoek blijkt dat het herinneren en verwoorden van ervaringen en emoties moeilijk kan zijn. Het overgrote deel van de respondenten noemt dat het bij geloven met name gaat om je verbinden met de ander, jezelf en met God. Enkele respondenten geven aan het idee te hebben dat hun band met God minder sterk is dan die van anderen. De respondenten ervaren geen problemen in hun religieus leven. Uit de interviews spreekt een vrijzinnige houding ten aanzien van geloven. Deze resultaten laten een mogelijke discrepantie zien ten aanzien van aannames uit tot nu toe gepubliceerde wetenschappelijke artikelen over autisme en religieuze beleving. Dit vraagt om verder onderzoek en om bezinning over de wijze waarop dit onderzoek uitgevoerd moet worden.
In 2010 qualitative research has been done to explore the religious life, feelings and experiences of people with Autism Spectrum Disorder (N=11). Questions concerned the religious feelings and experiences, the meaning of religion to the individual and the influence autism has on the religious life. A wide variety of emotions and experiences are named by the respondents. Recalling emotions and religious experiences and putting them into words is difficult for most of the respondents. The majority of the respondents mention that for them the most important in religiousness is connection with others, themselves and with God. Some of the respondents mention that they notice that their bond with God might be less strong than others. The respondents don’t mention big problems in their religious life. Most of the respondents seem to have a latitudinarian attitude toward religiousness. These results show a possible discrepancy towards the assumptions that have been done so far in scientific articles about autism en religiousness. Reflection upon research so far is necessary.
geloofsbeleving, spiritualiteit, religieuze ervaring, religiositeit, autisme, ASS, asperger, emoties, kwalitatief onderzoek, vrijzinnigheid,
Titel: Methodiek en levensbeschouwelijke diagnostiek. Een verkennend onderzoek naar de visie en praktijk van VGVZ-leden betreffende levensbeschouwelijke diagnostiek als geïntegreerd onderdeel van hun werkwijze. (p. 223-235)
Auteur(s): Bouwer, J.
In dit artikel wordt verslag gedaan van empirisch onderzoek naar de meeste voorkomende methodische referentiekaders onder leden van de Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ). Daarin was vooral de relatie tussen methodiek en levensbeschouwelijke diagnostiek (LBD) object van onderzoek. Data zijn gegenereerd middels een semigestructureerde digitale vragenlijst en geanalyseerd aan de hand van voorhanden globale synchrone statistische informatie. De uitkomsten zijn gecontrasteerd met eerder gedaan onderzoek van het Trimbos Instituut naar methodisch werken onder geestelijk zorgverleners. Conclusie is dat de geestelijk zorgverlener welwillend staat tegenover de zaak van methodisch werken en het hanteren van een professionele diagnostiek, maar dat de vertaalslag daarvan naar concrete modellen van geestelijk zorg en LBD door een overgrote meerderheid niet is gemaakt. Waar men wel met methodische strategieën werkt, worden de presentiebenadering, narratieve benadering en counseling het meest gebruikt.
In this article the outcomes of empirical research done on the most prevalent methodological frames of reference of members of the Association for Spiritual Caregivers in Care Institutes in the Netherlands are reported. The focus of the research was directed towards the relationship between method and spiritual assessment. Data were generated by means of a semi-structured digital questionnaire and analyzed on basis of available general synchronic statistics. The outcomes were contrasted with earlier research done by the Trimbos Institute on methodology and counseling under spiritual caregivers. The conclusion was that spiritual caregivers value positively working methodically and using professional models for assessment, but that the vast majority has not translated this positive attitude into using concrete models of spiritual care and spiritual assessment. Those who do implement methodological strategies in their work, mostly use presence approaches, narrative approaches and counseling.
professionele geestelijke zorg, methodiek, levensbeschouwelijke diagnostiek,