Gebruikerslogin

Psyche & Geloof 24, 2013 - 3

Beschikbaar
Titel: Chronische ziekte, spirituele coping en welbevinden: het effect van geestelijke verzorging (pp. 160-170)
Auteur(s): Smeets, W., Nijboer, J., Hamers, H., Reuzel, R.,
Een steeds grotere groep van de bevolking wordt geconfronteerd met chronische ziekte, hetgeen een zeer belangrijke uitdaging voor de gezondheidszorg in de toekomst vormt, klinisch en in toenemende mate ook poliklinisch. Chronische ziekte heeft repercussies op alle dimensies van de gezondheid, de kwaliteit van het leven en het welbevinden van mensen. Het ontbreekt aan theoretische helderheid over een aparte spirituele dimensie. Op praktisch vlak is er eveneens de vraag in hoeverre geestelijke verzorging, de beroepsgroep die deze dimensie tot haar domein rekent, effectief bijdraagt aan gezondheid, kwaliteit van leven en welbevinden van chronisch zieken. In dit artikel doen we verslag van een onderzoek dat op deze vraag gericht is. Het blijkt dat geestelijke verzorging een positieve invloed heeft op psychologisch vlak, via het bevorderen van spirituele coping. Tevens komt het aanbod van geestelijke verzorging de kwaliteit van zorg op de polikliniek en dagbehandeling ten goede.
Chronic disease, spiritual coping and wellbeing: the effect of spiritual care. -- An increasing part of the population is confronted with chronic disease during their lifetime. This means a tremendous challenge for our health care system in the future, both for inpatient and outpatient care. Chronic disease affects all dimensions of health, quality of life and well-being. Theoretical clarity on a separate spiritual dimension, however, is lacking. Furthermore, it is not yet known what impact spiritual care, a profession which operates on the spiritual dimension, may have in practice on health, quality of life and well-being of the chronically ill. In this article we report on our research assessing the effects of spiritual care in practice. The results show a positive impact of spiritual care on psychological well-being of chronically ill by improving spiritual coping. In addition, the offer of spiritual care positively affected quality of care of the outpatient clinic.
geestelijke verzorging, chronische ziekte,
Titel: De rol van spiritualiteit bij het omgaan met kanker: gemengde-methodenstudie (pp. 171-183)
Auteur(s): Visser, A., Uwland, N., Garssen, B.,
Er is al veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen spiritualiteit en welbevinden (en aanverwante maten) bij lichamelijke ziekte. Deze onderzoeken worden echter beperkt door een cross-sectionele onderzoeksopzet en door conceptuele overlapping tussen de maten van spiritualiteit en welbevinden. In dit artikel wordt een longitudinaal gemengde-methodenonderzoek beschreven, waarin onderzocht is of de mate van spiritualiteit kort na de diagnose van kanker voorspellend is voor het latere welbevinden van mensen met kanker en wat de aard van deze relatie is; welke aspecten van spiritualiteit zijn vooral van belang? Allereerst worden de voor dit onderzoek gebruikte definitie en operationalisatie van spiritualiteit besproken, en of deze voldoende onderscheidend zijn van de gebruikte operationalisatie van welbevinden. Daarna wordt er aandacht besteed aan de resultaten van het vragenlijst-onderzoek en van de interviewstudie. Ten slotte worden er aanbevelingen gegeven voor de klinische praktijk en verder onderzoek.
The role of spirituality in the adjustment to cancer: A mixed-methods study. -- To date much research has already been conducted on the relationship between spirituality and wellbeing (and related measures) in the context of physical disease. However, these studies are limited by a cross-sectional research design and by conceptual overlap between the measures of spirituality and of well-being. In this article a longitudinal mixedmethods study is described, in which it was investigated whether the degree of spiritual involvement shortly after the diagnosis of cancer is predictive of later well-being among persons with cancer. Also investigated is the nature of this relationship; which aspects of spirituality are of particular importance? Firstly the definition and operationalization of spirituality that were used in this study are discussed, and whether these are satisfactorily distinguishable from the used operationalization of well-being. Then attention is paid to the results of the questionnaire study and the interview study. Finally, recommendations for clinical practice and further research are provided.
spiritualiteit, kwalitatief onderzoek, kanker, welbevinden, longitudinaal,
Titel: Ervaring van contingentie en spirituele zorg (pp. 184-195)
Auteur(s): Scherer-Rath, M.
Ervaringen van contingentie confronteren mensen met het feit dat alles ook anders had kunnen zijn. De principiële onzekerheid die uit deze ervaring voortkomt leidt tot een interpretatiecrisis. Mensen beschikken dan niet meer over de mogelijkheid een voorval als vanzelfsprekend in het eigen leven te plaatsen. Een ervaring van contingentie is in die zin de ervaring van een gebrek aan mogelijkheden om de situatie waarmee men wordt geconfronteerd conform de lijnen van het eigen levensverhaal te interpreteren. Om binnen de geestelijke zorg mensen te begeleiden om deze ervaringen van contingentie helderder in beeld te krijgen, is een schema ontwikkeld dat de Aspecten en Dimensies van Contingente Levenservaringen (ADCL) verkent. Het ADCL-schema helpt de verschillende aspecten (positief, negatief, actief en passief) en dimensies (situationeel, existentieel en spiritueel of religieus) van contingente levenservaringen te onderscheiden.
Experiences of contingency and spiritual care. -- Experiences of contingency make people realise that things could also have turned out differently and are not inevitable. This fundamental uncertainty leads to an interpretation crisis. People are no longer able to locate the event in their own lives. In that sense an experience of contingency indicates inability to interpret the situation in terms of your own life story. In spiritual care the need to help people to clarify experiences of contingency led to the development of the ADCL scheme to distinguish between the aspects (positive, negative, active and passive) and dimensions (situational, existential, and spiritual or religious) of contingent life experiences.
contingentie, interpretatiecrisis, spirituele zorg, levensgebeurtenis, kwaliteit van leven, cultureel geheugen,
Titel: Een mens te zijn… Interview met Lidwien Cornelissens (pp. 196-202)
Auteur(s): Hijweege, N.
Interview
Titel: Zingevingsvragen in het contact tussen arts en patiënt – het aspect van het lijden (pp. 203-215)
Auteur(s): Heckel, B.
In dit artikel worden de resultaten van een onderzoek over de omgang met het lijden in de arts- patiëntrelatie gepresenteerd. Een eerste uitkomst hiervan is dat de klassieke theodiceevraag geen grote rol speelt in contacten tussen artsen en patiënten. Een tweede uitkomst is dat er een relatie is tussen de mate waarin artsen oog hebben voor de zingevingsvragen van hun patiënten en de mate waarin zij zelf ingrijpende gebeurtenissen hebben moeten verwerken.
Search for meaning in contacts of medical doctors and their patients – the aspect of suffering. -- This article presents the results of a research project on how the aspect of suffering is dealt with in contacts of medical doctors with their patients. This research had two outcomes: 1. the classical theodicy question plays no major role in contacts between medical doctors and their patients. 2. There is a relation between medical doctors’ sensitivity towards the question of meaning and the extent to which they had to deal with important life events themselves.
zingeving, lijden, arts-patiëntrelatie, ingrijpende levensgebeurtenis, theodicee,