Gebruikerslogin

Psyche & Geloof 25, 2014 - 3

Beschikbaar
Titel: Op zoek naar zingevingsgerichte interactie in de jeugdzorg (pp. 167-182)
Auteur(s): Mulder, A.
Het Raakproject ‘Zin in Jeugdzorg’ (2011-2013) onderzocht de vraag op welke manier professionals in de residentiële jeugdzorg en gezinshuis/pleegzorg professioneel omgaan met zingevingsbehoeften van jongeren. De interactie tussen 11 jongeren en 12 jeugdzorgwerkers is geobserveerd en de 23 betrokkenen zijn geïnterviewd (semigestructureerd). Uit het onderzoek bleek dat: professionals vooral bezig zijn met het creëren van randvoorwaarden voor zinbeleving en tegelijk veel alledaagse aspecten van zingeving niet waarnemen; dat binnen hun subjectieve professionaliteitsopvatting de ene jeugdzorgwerker het wel en de andere het niet tot zijn taak ziet om actief in te gaan op levensvragen van jongeren; dat de eigen zingevingsbiografie bij deze positiekeuze een rol speelt. Binnen het onderzoek werden praktijkinstrumenten ontwikkeld die interactie rond zingeving moeten helpen bevorderen: een praktijkboek met werkvormen en handelingsadviezen en een telefoonapp.
In search of meaning-focused interaction in youth care -- The Raak project ‘Zin in Jeugdzorg’ (2011-2013) examined the question how professionals in the residential youth care and family home/foster care professionally deal with life questions of young people. The interaction between 12 youth workers and 11 young people is observed and the 23 respondents were interviewed (semi-structured). The investigation showed that on the one hand professionals were creating preconditions for experiencing meaning. On the other hand they did not perceive many quotidian aspects of meaning. The research showed further that some youth care workers mean that interaction on questions of life does not belong to their professional tasks while others act according the opposite position. We also found that the religious biography plays an important role in the way questions about professional interaction on meaning are confronted. Within the research instruments were developed that contribute to meaningful interaction between youth workes and youngsters.
zingeving, jeugdzorg, biografie, professionaliteit,
Titel: Schipperen. Praktijkbeschrijving door een geestelijk verzorger (pp. 183-191)
Auteur(s): Meer, T. van der
In dit artikel vertel ik, gebruikmakend van termen uit de wereld van de scheepvaart, mijn verhaal van schipperen binnen de jeugdzorg. Als geestelijk verzorger in de jeugdzorg ondersteun ik jongeren in het laveren tussen ideaal en werkelijkheid, daarbij is het oogmerk deze aan elkaar te verbinden. Ik begin met een beschrijving van mijn werkwijze binnen Jeugdhulp Friesland. Vervolgens vertel ik enkele verhalen over mijn ervaringen met kinderen, jongeren en gezinnen. Uit die verhalen blijkt hoeveel door hen geschipperd wordt in het zoeken naar identiteit en in het omgaan met de werkelijkheid en hun idealen. De afzonderlijke verhalen wordt ingebed in (persoonlijke) reflecties en de beschrijving van het perspectief van waaruit ik werk. Dat perspectief op idealen en werkelijkheid kan dienen als een kompas voor de verbinding van de behandeling van jeugdigen in de jeugdzorg (verbonden aan idealen over jeugd en maatschappij) en de werkelijkheid waarin jeugdigen zich bevinden. Tevens geeft het inzicht in de rol die de geestelijk verzorger daarin kan spelen.
Navigating through the compromise -- In this article I will share the story of my navigating through compromising within the care for the youth. As a spiritual counselor I add just that navigating that connects ideal and reality. I start with my own story of how I got to work within Jeugdhulp Friesland and tell some of the stories of my experiences with children, youngsters and families. These stories show also how youngsters navigate through compromising in search for their identity. Between their stories and my story I share my thoughts on and perspective of ideals and realities which can serve as a compass to connect treatment of youth and the role of the spiritual counsellor.
jeugdzorg, werkelijkheid, geestelijke verzorging, schipperen, idealen,
Titel: Als de toekomst (te) open is (pp. 191-202)
Auteur(s): Hijweege, N., Stuurman, M., Richards, B.O.,
Minderjarige asielzoekers in Nederland leiden een ongewis bestaan. Gedurende en na de asielprocedure zijn ze met uitzondering van bed, bad en brood, goeddeels zelf verantwoordelijk voor hun daginvulling en het ter hand nemen van hun ontwikkeling met het oog op een ongewisse toekomst ‘ergens’. Vanuit ervaringsdeskundigheid wil New Dutch Connections (NDC) deze jongeren ondersteunen. De methodiek Ondernemen in je Eigen Toekomst betreft een trainings- en coachingsprogramma dat door middel van het bereiken van twee concrete doelen (ontwikkeling van een carrièreplan en het vinden van een plek voor zinvolle daginvulling), bij wil dragen aan sociale integratie en financiële zelfstandigheid van deze asielzoekersjongeren zodat zij ‘zin en vertrouwen krijgen’ in de mogelijkheid de eigen toekomst vorm te geven, waar ter wereld ook. Voorafgaand aan de twee ervaringsverhalen wordt een korte schets gegeven van het spanningsveld waarbinnen de jongeren zich bevinden alsook van basale elementen van de methodiek. Begonnen vanuit ervaringsdeskundigheid, aangevuld met deskundigheid vanuit verschillende beleidsvelden en kunst beoogt NDC de komende jaren de methodiek te beschrijven vanuit een theoretisch oogpunt en te onderbouwen met onderzoek. Deze theoretische onderbouwing is echter nog niet voorhanden. Het artikel eindigt daarom met een beschouwing vanuit de literatuur rond geestelijke gezondheid en zingeving.
If the future is (too) open -- New Dutch Connections has developed a methodology to empower young (single) asylum seekers to lift them out of their isolation from society. The methodology Entrepreneurship in Your Own Future is based on the life story of the founder Bright O. Richards. The young asylum seekers are trained, they are linked to a coach and to a buddy. In addition, they can participate in various events which causes their isolation to decrease. Ultimately, the goal is to organize meaningful activities for these young people. The coaches are very important in this approach. A couple of stories from experiences of our coaches will also show this.
empowerment, ama's, asielzoekersjongeren, coachingsprogramma, community building,
Titel: Ali B.: de 40 wensen en zingeving (pp. 203-210)
Auteur(s): Keasberry, K.
In dit artikel zal ik mij concentreren op het TROS-programma Ali B. en de 40 wensen. In het programma koppelt Ali B. kansarme jongeren aan ouderen om hun laatste levenswens in vervulling te laten gaan. Mijn doel met dit artikel is te ontdekken welke aanpak Ali B. hanteert in de begeleiding van kansarme jongeren op weg naar een nieuw leven. Er wordt een korte biografie van de rapper Ali B. geschetst, waarbij wordt ingegaan op de motivatie voor het betreffende programma. Vervolgens wordt een beknopte inhoudelijke beschrijving van drie specifieke afleveringen van Ali B. en de 40 wensen gegeven. Daarna wordt een analyse gegeven, waarbij de concentratie ligt op zingevingsnoties als eigenwaarde, contingentiestructuren en waarden vanuit een narratieve benadering. Tot slot wordt de conclusie in drie punten geformuleerd. Ten eerste: het kruispunt tussen een crimineel verleden en het beoogde nieuwe leven is een spanningsveld, omdat de jongeren geneigd zijn de wereld, zichzelf en het eigen levensperspectief waar te nemen door de oude filters. In het omgaan met dit spanningsveld geldt Ali B. als een belangrijk identificatie- en rolmodel. Ten tweede leidt de kennismaking tussen de ouderen en de jongeren tot een uitbreiding van beide verstaanshorizons. Ten derde blijkt de sleutel in het overwinnen van vooroordeel het kennen van elkaars levensverhaal.
Ali B.: the 40 wishes and giving meaning -- In this article I will concentrate on the TROS program Ali B. and the 40 wishes. In this program Ali B. aims to fulfill the last lifewish of elderly people for which he links them to disadvantaged young. The purpose of this inquiry is to discover which approach Ali B. uses in assisting disadvantaged young people into their new life. First, a brief sketch of the biography of the rapper Ali B. is given, in which the motivation that led him to that program is demonstrated. Secondly, I will give a brief description of three specific episodes of Ali B. and the 40 wishes. Third I will provide an analysis, which will focus on meaning notions such as self-esteem, contingency structures and values. My starting point will be from a narrative perspective, which assigns a central role to human life stories. This will lead me to my conclusion in which three things will be argued. First, the intersection between a criminal background and the intended new life is a field of tension, because the ex-offenders tend to see the world, themselves and their own life perspective through old reference filters. In dealing with this tension Ali B. can be considered as an important identification and role model. Secondly the encounter between the elderly and young people leads to an extension of both horizons. Thirdly, the key solution in overcoming prejudice is knowing each other’s life story.
zingeving, jongeren, Ali B., Ali B. en de 40 wensen, levensverhaal, intergenerationele relaties,
Titel: Trappen Lopen. Pendelen tussen vernuft en verbeelding (pp. 217-222)
Auteur(s): Praag, H.M. van
Vernuft en verbeelding zijn tegendelen, maar verhouden zich complementair. Het zijn beide volwaardige methoden om de werkelijkheid te benaderen, te ervaren en te interpreteren.
 Op het grensgebied van vernuft en verbeelding doemen gevaren op. Het vernuft kan overrekt raken. Opvattingen die op zichzelf goed verdedigbaar zijn, worden dusdanig opgerekt, dat het absurde wordt benaderd. Een tweede mogelijkheid is, dat het vernuft ‘knapt’, waarbij grote hoeveelheden agressie vrijkomen, gericht tegen anderen of tegen de eigen groep. Het grensgebied van vernuft en verbeelding levert niet alleen gevaren op. Als men net over die grens heen reikt, opent zich een nieuwe wereld, de wereld van de verbeelding. Hier gedijt de visionaire geleerde, de visionaire kunstenaar. In die wereld, net voorbij het vernuft, gedijt ook de mens die zijn leven wil voorzien van een verticale dimensie: de religieuze mens. In die wereld vormt zich een godsbeeld, komt de Bijbel – dat magistrale hoogtepunt van menselijke verbeelding – tot leven en is er plaats voor al datgene waar men in het ‘gewone leven’ – het leven aan deze zijde van de horizon – geen raad mee weet.
Climbing steps. Commuting between ingenuity and imagination -- Ingenuity and imagination are both opposites and complimentary. Both are full-fledged methods to approach, experience and interpret reality. The borderland between these two faculties presents pitfalls. Ingenuity may be overstretched. Points of view that as such are well defensible are overstretched to such a degree that absurdities come in sight. Brain fetishism is a telling example. A second possibility is, that ingenuity “snaps”, freeing large amount of aggression, towards others or one’s own community. The borderland between ingenuity and imagination is risky, but also provides rich opportunities. Reaching just beyond that border, a whole new world opens up, the world of imagination. In this world flourishes the visionary scholar, the visionary artist. In this world prosper men that desire to provide life with a vertical dimension: religious men. In this world images of God are created, comes the Bible – that superb zenith of of human imagination – alive, and room is made for all that what seems puzzling in “ordinary life”, i.e. life on this side of the horizon.
godsbeelden, religiositeit, brein-fetisjisme, overrekking van het vernuft, knappen van het vernuft,
Titel: Sachel revisited (pp. 223-230)
Auteur(s): Groot, G.
In Van Praags boek Het verstand te boven worden twee sporen gevolgd die met elkaar op gespannen voet staan. Enerzijds is er de verlichtingstraditie die de rede het laatste woord geeft, anderzijds een breder begrip van ‘vernuft’ waarin godsdienst en traditie een legitieme plaats krijgen. Anders dan Van Praag, denk ik niet dat deze tegenstelling moet leiden tot het metafysisch dualisme waartoe deze zich lijkt te bekennen. Met gebruik van de metafoor van het schrift (waarin informatie en materie samen kunnen gaan) kunnen wij ontkomen aan het dilemma van het dualisme van lichaam en geest, zoals we dat vinden bij Descartes. Op een soortgelijke wijze kunnen ook de ethische dilemma’s van de tegenstelling tussen materieel determinisme en vrije wil worden ontweken. Aan de hand van een lezing van Heijermans’ toneelstuk Ghetto kan vervolgens duidelijk worden hoe de religieuze traditie het moderne bewustzijn wijst op de grenzen van zijn autonomie, zonder dat de ‘verlichte’ kant daarvan wordt afgewezen.
Sachel revisited -- In his book Het verstand te boven Van Praag follows two lines of thought that are mutually at odds. On the one hand the enlightenment tradition gives reason the decisive word. On the other hand a broader idea of ‘ingenuity’ gives religion and tradition its legitimate place. Contrary to Van Praag, I think that the opposition of brain and spirit does not have to lead to the metaphysica dualism he seems to embrace. Using the metaphor of ‘writing’ (uniting information and matter) we can escape the dilemma of the cartesian dualism of body and mind. In a similar way the ethical dilemmas of the opposition of material determinism and free will can be avoided. Interpreting the theater play Ghetto by Herman Heijermans I point out how religious tradition can clarify to modern consciousness the limits of its autonomy, without rejecting its enlightened views.
religie, autonomie, werkelijkheid, vrije wil, geest & materie, emergentie, traditie, afhankelijkheid, onre- duceerbaarheid,