Gebruikerslogin

Psyche & Geloof 26, 2015 - 1

Beschikbaar
Titel: De Weg naar Heelwording: De gevolgen van misbruik en herstel in een religieuze context (pp. 2-10)
Auteur(s): Veerman, E.
Opgroeien in een religieuze context geeft een kind een mensbeeld, wereldbeeld en godsbeeld mee. Als een kind echter tegelijkertijd slachtoffer is van seksueel misbruik, komt het in de knoei met deze normen en waarden, kan dat niet in zichzelf verenigen en de werkelijke ervaringen gaan ondergronds. In dit artikel schets ik de ervaringen uit mijn eigen leven, waarin seksueel misbruik als dreigende achtergrond altijd aanwezig was. Maar ook, hoe ik daaruit een weg naar heelwording aan het vinden ben. Aan het eind hoop ik enkele aanbevelingen te doen, voor lotgenoten, maar zeker ook voor mensen die op de een of andere manier zich het lot aantrekken van mensen met een traumatisch verleden.
The way of healing: Consequences of abuse and recovering in a religious context -- Being raised in a Christian family with two faces - one the face of piety and the other face of betrayal and sexual abuse – has made me disintegrate at a fairly young age. In this article the consequences of abuse are being described as well as the religious outcome of all this. At the same time I try to account for the way of healing out of the captivity of trauma.
seksueel misbruik, herstel, trauma, dissociatie,
Titel: Pijnlijke seks – de gevolgen van seksueel misbruik in een intieme relatie (pp. 11-22)
Auteur(s): Veerman, E., Veerman, A.,
Wat betekent het, wanneer je in je relatie geconfronteerd wordt met een verleden van (seksueel) geweld van een van de partners? Wat vraagt dit van pastores en hulpverleners? Alexander en Esther Veerman vertellen vanuit de ervaringen van hun relatie, welke problemen er ontstaan met name op het gebied van intimiteit en seksualiteit, welke weg van heelwording zij samen zijn gegaan, en tenslotte reiken zij bouwstenen aan voor het omgaan met intimiteit en seksualiteit in een relatie, waar een verleden van geweld gedeeld wordt.
Painful sex - the impact of sexual abuse on an intimate relationship -- In this article the couple Alexander and Esther Veerman (both theologians) try to formulate the upcoming problems when one of the partners suffered from (severe) sexual abuse, describe a way into healing, and provide building blocks for a good and healthy relationship.
seksueel geweld, intimiteit, seksualiteit, heelwording, relatie,
Titel: Sociale emotieregulatie als grondslag voor zelfregulatie bij chronisch getraumatiseerde patiënten en dissociatie van de persoonlijkheid (pp. 23-36)
Auteur(s): Nijenhuis, E.R.S.
Het integreren van gruwelijke levensgebeurtenissen is een zware opgave, vooral wanneer chronische traumatisering door naasten, in het bijzonder de eigen ouders in het geding is. Kinderen zijn in velerlei opzichten van deze volwassenen afhankelijk en zullen zich in samenhang hiermee van nature aan hen hechten. Even natuurlijk is echter dat zij zich verdedigen tegen de aantasting door naasten van de psychische en lichamelijke integriteit. Zo wordt het kind tussen conflicterende basisbehoeften heen en weer geslingerd. Mede omdat niemand hen leert hoe met heftige emoties om te gaan, kan hun persoonlijkheid als organisme-omgevingssysteem in twee of meer verschillende subsystemen opgedeeld raken. Deze subsystemen of ‘delen’ zijn centra van doelgerichte handelingen. Ieder omvat een eigen gevoel en idee van zelf, wereld en zelf-van-deze-wereld, en eigen functies. Het artikel beschrijft hoe therapeuten getroffenen kunnen bijstaan de traumatisering en de trauma-gerelateerde dissociatie van de persoonlijkheid te boven te komen.
Social affect regulation as a foundation for selfregulation in chronically traumatised individuals and for overcoming the dissociation of their personality -- Integrating adverse life-events is hard, particularly when chronic childhood abuse, maltreatment, and neglect by caretakers are involved. The difficulty becomes immense when one or both parents are the actual perpetrators. Dependent on parents or other significant caretakers, children will naturally attach to them. Children also naturally defend their physical integrity against danger. Traumatisation by caretakers thus implies an attachment-defence conflict that children are practically unable to resolve on their own, especially when no one taught them how to regulate intense emotions. In this frame, their personality as a whole organism-environment system can become dissociated in two or more subsystems or ‘parts.’ Each constitutes a center of action, involving its own functions (e.g., attachment, or defence), and sense as well as conception of self, world, and self-of-the-world. The article describes how therapists can assist chronically traumatized individuals to overcome their traumatization and the implied dissociation of their personality.
behandeling, kindermishandeling, verwaarlozing van kinderen, emotieregulatie, dissociatie van de persoonlijkheid,
Titel: De realisatie van vroegkinderlijke chronische traumatisering: Een uitdaging tegen de stroom in (pp. 37-48)
Auteur(s): Hart, O. van der
Overlevenden van chronische traumatisering in hun kindertijd hebben grote moeite zich te realiseren wat hen is aangedaan. Niet alleen konden zij als kind zich deze uiterst bedreigende gebeurtenissen niet ten volle tot zich door laten dringen, ook op latere leeftijd werkt veel in en buiten hen, daar tegen. Een belangrijke factor in deze non-realisatie is de dissociatie van hun persoonlijkheid, die gekenmerkt wordt door te weinig en te veel ervaren van de traumatisering. Binnen het gezin zijn het de daders van de mishandeling en de andere gezinsleden die de gruwelijke werkelijkheid ontkennen en daarmee deze dissociatie van het slachtoffer in stand houden. Maar ook binnen de kerk en de gezondheidszorg, vaak ook de geestelijke gezondheidszorg, is de neiging deze werkelijkheid uit de weg gaan en daarmee de overlevenden aan hun lot over te laten nog te sterk. Ook als duidelijk wordt dat chronische traumatisering ten grondslag ligt aan de klachten waarvoor iemand hulp zoekt en de hulpverlener haar of hem wil helpen die geleidelijk aan tot voltooid verleden tijd te transformeren, zijn de obstakels daartoe legio.
The realization of early childhood traumatization: A challenge against the tide -- Survivors of chronic childhood traumatization experience great difficulties in realizing such overwhelming harm. Not only as children couldn’t this be brought home, as adults they encounter many factors from within and outside against such realization. A major factor in this non-realization is the dissociation of their personality, characterized by experiencing too little and too much of the trauma. Within the family, the perpetrators of the abuse and other members usually deny the horrible abuse. Also within the Church and the health care system the tendency to avoid this reality and thus to leave them at their fate often is strongly present. When it becomes clear that chronic traumatization is at the roots of survivors’ suffering and therapists are willing to help them gradually transform the trauma into past perfect, the obstacles in this process are legion. When this process is undertaken, it needs to be accompanied by fostering life and a future perspective instead of survival. Keywords: chronic childhood traumatization, nonrealization, dissociation, dissociative identity disorder, treatment
dissociatie, vroegkinderlijke chronische traumatisering, non-realisatie, dissociatieve identiteitsstoornis,
Titel: Verbeeldingskracht als denkmodus – over trauma, kunst, en zoeken naar zin (pp. 49-61)
Auteur(s): Schaap-Jonker, H., Muthert, H.,
In dit artikel vormt het vermogen tot verbeelding de verbindende schakel tussen trauma en het zoeken naar en vinden van zin. Allereerst verkennen we de relatie tussen trauma en gehechtheid. Vervolgens komt het mentaliserend vermogen aan de orde, dat zich bij een gezonde ontwikkeling binnen een gehechtheidsrelatie ontwikkelt en van belang is voor het vermogen tot verbeelden en symboliseren. Met het oog op de verbinding tussen mentaliseren, verbeelden en symboliseren vindt er een verdieping plaats aan de hand van de drie zijnswijzen (modes of being) die Thomas Ogden, een belangrijke hedendaagse vertaler/hermeneut van de Britse object relatie school, beschrijft. Volgens Ogden draagt elke modus op eigen wijze bij aan het vermogen tot verbeelding, wat een wederzijdse verbinding tussen gehechtheidsrelaties en verbeeldingskracht onderstreept. Geopperd wordt dat de vragen die spelen bij het kijken naar (ervarings)kunst, ook van verdiepende waarde zijn in de therapeutische relatie bij trauma.
The power of imagination as mode of thought: Trauma, mourning, and the search for meaning -- The capacity for imagination forms the connecting link between trauma and meaning making. Firstly, the relationship between trauma and attachment is explored. Secondly, the capacity for mentalizing is discussed. The mentalizing function develops within an attachment relationship and is essential for the capacity for imagination and symbolization. Because of the assocations between the capacity to mentalize and the capacities for imagination and symbolization, Thomas Ogden’s theory on three ‘modes of being’ comes op for discussion. According to Ogden, an important contemporary interpreter of the Britisch object relations school, every mode of being contributes to the capacity for imagination in a specific way, which stresses the reciprocal relationship between the power of imagination and attachment relationships. It is suggested that issues concerning perceiving art works (of artists who speak from experience) are also valuable to the therapeutic relationship in trauma.
rouw, trauma, zingeving, Mentaliseren, verbeelding,