Gebruikerslogin

Psyche & Geloof 26, 2015 - 2

Beschikbaar
Titel: Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! Coping card en terugvalpreventie(plan) met religieuze inhoud (pp. 2-9)
Auteur(s): Vuijk, R., Jacobs, R.,
Dit artikel gaat over de vraag hoe de psychotherapeut religie een plaats in de behandeling kan geven bij religieuze cliënten die het geloof als steun en krachtbron ervaren. Die vraag beantwoorden we aan de hand van onderzoek naar en literatuur over positieve religieuze coping. Met aandacht voor de psychotherapeut in contact met de religieuze cliënt en gebouwd op de betekenis van positieve religieuze coping en op eigen praktijkervaring zetten we in dit artikel met een casus uiteen hoe copingtechnieken als coping card en terugvalpreventie(plan) een religieuze inhoud kunnen krijgen met religieuze (lied) teksten. De strekking van dit artikel is daarmee, dat de psychotherapeut op een redelijk eenvoudige (en laagdrempelige) wijze religie onderdeel van en bespreekbaar in een behandeling kan maken wanneer voor een religieuze cliënt religie een gezondheidsbevorderende en klachtverminderende werking heeft.
Renew Thou me, o ever Light: Coping card and relapse prevention(plan) with religious content -- This article is about how a psychotherapist can pay attention to religion in treatment when a client benefits from his faith in God. Based on scientific research on the effects of positive religious coping and based on literature we try to answer this question. With attention to the therapeutic relationship and built on the meaning of positive religious coping and based on our own practical experience we try to demonstrate how a coping card and relapse prevention can consist of religious lyrics and texts. The scope of this article is to make it possible for a psychotherapist to pay attention to religion in treatment in quite a simple (and accessible) way to reduce psychological distress and increase wellbeing and optimal functioning for those religious clients who benefit from their faith in God.
religie, psychotherapie, religieuze coping, coping card, terugvalpreventie,
Titel: Muziek als methodische interventie bij mensen met dementie: een aanzet tot muziekpastoraat (pp. 10-21)
Auteur(s): Smeets, W., Herder-Michielsen, E. den,
Mensen met dementie ervaren tot het einde van hun leven emoties en hebben net als ieder ander een spirituele beleving en spirituele behoeften. Het is echter moeilijk om hen te bereiken met een pastoraal gesprek. Dit artikel beschrijft een kwalitatief veldexperiment waarin muziek wordt ingezet om aan te sluiten bij de spirituele behoeften van mensen met dementie. De interventie bestond uit drie muziekbijeenkomsten met een groep van zes bewoners van een psychogeriatrische afdeling van een verpleeghuis. Vier deelnemers zijn systematisch geobserveerd. Conclusie: Muziek kan enerzijds functioneren als bron van persoonlijke zingeving en inspiratie en anderzijds als middel om mensen met elkaar te verbinden. Muziek kan binnen de geestelijke verzorging ingezet worden als methodische interventie om aan te sluiten bij spirituele behoeften van mensen met dementie. Toepassing: geestelijke verzorging aan mensen met dementie.
Music as methodological intervention for people with dementia: A step towards music ministry -- People with dementia experience to the last period of their lives emotions and have a spiritual experience and spiritual needs. However, it is difficult to reach them with pastoral care. This article describes a qualitative field experiment in which music is used to join the spiritual needs of people with dementia. The intervention consisted of three music meetings with a group of six residents of a psycho-geriatric department of a nursing home. Four participants were systematically observed. Conclusion: music can function as source of personal meaning and inspiration on the one hand and, on the other hand, as a means to get people to connect with each other. Music can be used as a methodical intervention within spiritual care to meet the spiritual needs of people with dementia. Application: spiritual care to people with dementia.
geestelijke verzorging, muziek, dementie, spirituele behoeften, muziekpastoraat,
Titel: Euthanasie bij psychiatrische patiënten (pp. 22-31)
Auteur(s): Dekker, R., Lopik, M. van, Zijlstra, A.,
In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre de huidige wetgeving problemen oplevert bij de inwilliging van euthanasieverzoeken door psychiatrische patiënten. Daartoe zal worden besproken welke zorgvuldigheidseisen extra aandacht behoeven in de beoordeling van een dergelijk euthanasieverzoek . Vervolgens zullen de ontwikkelingen en conflicten tussen het wettelijk kader en de praktijk worden besproken door middel van uitspraken van Toetsingscommissies, waarna ethische opvattingen worden besproken. Door middel van literatuuronderzoek en een interview met Jos Dute (lid van een Toetsingscommissie) en Jeannette van Andel (SCEN-arts) is getracht hier antwoord op te geven. Uit dit onderzoek blijkt geen sprake te zijn van problemen met de huidige wetgeving. Het is aan te bevelen dat men zich niet meer op eventuele hindernissen in de wettekst focust, maar dat aandacht wordt besteed aan een maatschappelijk debat. Waarom verzoeken psychiatrische patiënten om euthanasie? En waarom zien mensen met een psychiatrische aandoening de dood nog als enige oplossing?
Euthanasia with psychiatric patients -- This article examines the extent to which the current Dutch legislation causes problems in the compliance with euthanasia requests by psychiatric patients. To this end it will discuss which duties of care are in need of extra attention when assessing such requests for euthanasia. Then the developments and conflicts between the legal framework and practice will be reviewed by further examination of the decisions of review committees, after which the ethical views will be discussed. By reviewing literature and interviewing Jos Dute ( member of a Review Committee) and Jeannette van Andel (SCEN doctor) the the authors have tried to answer the previously mentioned questions. It concludes that there appear to be no problems with the current Dutch legislation. It recommends that the people no longer focus on obstacles in the legislative tekst and instead shift their effors to a more meaningful general debate; why do psychiatric patients request euthanasia? And why do people with a psychiatric condition see death as the only way out?
psychiatrie, euthanasie, Wet Toetsing Levensbeëindiging, Regionale Toetsingscommissie, medische ethiek,
Titel: Triomf der godsdienstpsychologie? Signalementen uit recente literatuur (pp. 32-63)
Auteur(s): Belzen, J.A. van
Het artikel presenteert een doorloop door recente literatuur op het terrein van de godsdienstpsychologie. De literatuur groeit steeds sneller, de godsdienstpsychologie blijkt ook bij de grote uitgevers in de psychologie weer geaccepteerd te zijn. Besproken worden onder andere overzichtswerken als handboeken en inleidingen, klinische studies en publicaties over religie en geestelijke gezondheid(szorg), literatuur op het terrein van geschiedenis en grondslagen van het vak, onderzoek naar religieuze en spirituele verschijnselen, alsmede een aantal evolutie- en cognitief-psychologische beschouwingen. De auteur concludeert dat psychologie zowel voor- als tegenstanders van religieuze posities van nut lijkt te kunnen zijn. Hij meent dat soms een te triomfalistisch geluid klinkt en vraagt zich af of men in de explosie aan literatuur niet eerder met een triomf van de uitgeverijen dan van de godsdienstpsychologie zelf te maken heeft.
Triumph of psychology of religion? Markers from recent literature -- The article presents a discussion of some recent literature in the psychology of religion and neighboring fields. This literature increases rapidly, psychology of religion seems to be accepted again by the large publishing houses. The article discusses work like handbooks and introductions, clinical studies and studies on mental health and mental health care, history and foundations of the field, research on religious and spiritual phenomena, and some treatises in evolutionary and cognitive psychology. He concludes that it seems that psychology can serve opponents and proponents of religious positions. The literature sounds sometimes somewhat triumphalistic, but might indicate more a triumph of publishing companies than of psychology of religion itself.
godsdienstpsychologie, recente publicaties, kritische bespreking,