Gebruikerslogin

Psyche & Geloof 26, 2015 - 3

Beschikbaar
Titel: Beschermt geloof tegen problemen? (pp. 156-164)
Auteur(s): Ekeris, T. van, Stevens, G., Dorsselaer, S. van, Vollebergh, W.,
In aansluiting op Amerikaans onderzoek was het doel van dit onderzoek om de relatie tussen religieuze opvoeding en emotionele en gedragsproblemen bij jongeren in Nederland te bestuderen. Hiervoor is gebruik gemaakt van gegevens van het Health Behaviour School-Aged Children (HBSC) onderzoek. Voor dit onderzoek vulden 6719 jongeren met een rooms-katholieke, protestantse en niet-gelovige achtergrond een vragenlijst in. Lineaire regressies toonden aan dat jongeren die religieus zijn opgevoed iets minder kans hebben op gedragsproblemen, hyperactiviteit en problemen met leeftijdsgenoten in vergelijking met jongeren die niet religieus zijn opgevoed. De verbanden waren echter zwak en werden alleen gevonden voor rooms-katholieke jongeren. Het belang van religie leek eveneens nauwelijks een rol te spelen in de mate waarin jongeren emotionele en gedragsproblemen rapporteren. Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat bij jongeren in Nederland religieuze opvoeding slechts in zeer beperkte mate gerelateerd is aan emotionele en gedragsproblemen.
Does faith protect against problems? The relationship between religious raising and emotional and behavioral problems in adolescents in the Netherlands -- Following US research, it was the goal of this research to study the relationship between religious raising and emotional and behavioral problems in young people in the Netherlands. The data used came from the Health Behaviour School-Aged Children (HBSC) study. For this study, 6719 young people with a Roman Catholic, Protestant and nonreligious background completed a questionnaire. Linear regressions showed that youth with a religious background have a slightly smaller chance to develop behavioral problems, hyperactivity and problems with peers compared to young people who were not raised religiously. However, the associations were weak and were found only for Catholic youth. The importance of religion also seemed to hardly play a role in reporting the extent to which adolescents have emotional and behavioral problems. Based on these results it can be concluded that religious raising is only to a very limited extent related to emotional and behavioral problems of youth in the Netherlands.
religieuze opvoeding, belang van religie, rooms-katholiek, protestants, adolescentie, emotionele en gedragsproblemen,
Titel: Zingeving bij jongeren in de onderbouw van het vmbo (pp. 165-180)
Auteur(s): Smeets, W., Hijweege, N., Nahar, J.,
Over zingeving van jongeren in het vmbo is weinig bekend, alhoewel de meerderheid van scholieren tussen 12 en 16 jaar dit type onderwijs volgt. Wij deden kwantitatief onderzoek in een christelijke school te Delft in Nederland. De vragenlijst bevatte deels bestaande vragen en nieuwe vragen op basis van een kwalitatief vooronderzoek. Zingeving hebben we daarbij gedefinieerd als een cognitief-affectief proces, met bijzondere aandacht voor de identiteitsontwikkeling in relatie tot de sociale omgeving en cultuur. De mentale representaties van dit interactieproces worden zichtbaar in waarden en idealen en zijn verbonden met de beleving van welbevinden en het coping-gedrag. 283 leerlingen deden mee aan het onderzoek. Hun zingeving blijkt in belangrijke mate bepaald te worden door de volgende elementen: eigen regie over het leven, activiteiten gericht op eigen genot, identificatie met de ouders en sociale contacten met de peergroup, alsook het kunnen uiten van emoties. De respondenten hebben een positief emotioneel welbevinden en hanteren emotiegerichte coping bij verdrietige situaties, vooral verlies en conflict. Zingeving situeert zich nauwelijks op een existentieel-spiritueel niveau. Onze resultaten bevestigen eerder onderzoek over motivatieproblemen van deze leerlingen op school maar niet de doelloosheid en inadequate coping die tot gedragsproblemen.
The experience of meaning among students in pre-vocational secundary education -- Little is known about meaning processes among students of the so-called ‘preparatory middle-level vocational education’, a typical school track in the Netherlands with contains the majority of students between 12 and 16 years. We did quantitative research in a Christian school in Delft. The questionnaire contained partly existing questions and new questions based on a qualitative research. Meaning we have defined as a cognitive-affective process, with particular attention to the development of identity in relation to the social environment and culture. The mental representations of this interaction process are visible in values and ideals and are connected to the perception of well-being and coping behavior. 283 students participated in the study. Their meaning system stresses at least the following elements: control over their own lives, activities aimed at their own pleasure, identification with the parents and social contacts with the peer group, as well as the ability to express emotions. The respondents have a positive emotional wellbeing and use emotion-focused coping with sad situations, especially loss and conflict. Leaning is barely situated an existential- spiritual level. Our results confirm previous research on motivation problems of these students in school but not the futility and inadequate coping leading to behavioral problems.
zingeving, welbevinden, coping, jeugd, vmbo,
Titel: Wie vrees ik nog? Effect en meerwaarde van christelijke religieuze muziek in muziektherapie in de behandeling van angststoornissen (pp. 181-189)
Auteur(s): Wolff, A. de, Brink, B. van den,
Door middel van een casusbeschrijving vanuit een groepsbehandeling muziektherapie wordt ingegaan op de vraag of christelijke religieuze muziek therapeutisch ingezet kan worden binnen de behandeling van angststoornissen. Ook wordt onderzocht of christelijke religieuze muziek naast de stateanxiety ook de trait-anxiety kan verminderen en voor christelijke cliënten een meerwaarde heeft ten opzichte van niet (expliciet) christelijke religieuze muziek. Er is geen eerder onderzoek naar dit thema gevonden. Vanuit de beschreven casus worden de onderzoeksvragen bevestigend beantwoord. Het gebruik van christelijke religieuze muziek in (groeps)muziektherapie is voor christelijk gevormde personen een potentieel werkzaam middel in de behandeling van angststoornissen. Niet alleen de state-anxiety, maar ook de trait-anxiety kan ermee bewerkt worden. Hierbij is aandacht voor en reflectie op de onderliggende dynamische processen een noodzakelijke voorwaarde.
Religious music in group music therapy: Effectiveness on both trait- and state-anxiety. A case-study -- This casestudy examines if christian religious music can be used in treating anxiety disorders in a music therapy group. No prior research has been done on this theme. The use of christian religious music is found to be effective, and reduces both state-anxiety and trait-anxiety. Attention to, knowledge of and reflection on underlying processes is essential to make an effective use of christian religious music.
angststoornis, state-anxiety, trait-anxiety, muziektherapie, christelijke religieuze muziek,
Titel: Zinvolle zingeving: Onderzoek naar de ervaringen van zingeving bij gasten in behandeling op ‘De Hezenberg’ (pp. 190-201)
Auteur(s): Westerhof, G.J., Willems-Jongsma, M., Bruggen, V. van,
Zingeving, spiritualiteit en religie worden steeds meer onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. De mens is een zinzoekend en zinverlenend wezen, waardoor het belangrijk is dat zingeving een plek heeft binnen de GGZ. In dit onderzoek staan ervaringen van gasten (n=10) van de Hezenberg, een tweedelijns GGZ-instelling voor psychosociale en pastorale zorg, centraal. Er is gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek; een semigestructureerd interview is afgenomen bij tien gasten van De Hezenberg. Voor de meerderheid van de deelnemers had zingeving al vooraf een rol in de problematiek. Alle deelnemers geven aan zingevingaspecten te herkennen in de behandeling. Gasten missen weinig tot geen onderwerpen met betrekking tot zingeving in de behandeling. De aandacht voor zingeving wordt door alle gasten, zowel christelijk als niet-christelijk, overwegend positief ervaren. Er zijn wel individuele verschillen in mening over hoe dit vorm moet krijgen.
Meaningful giving of meaning: Research on the experience of giving meaning by guests in treatment on ‘The Hezenberg’ -- Sense of purpose, spirituality and religion are increasingly becoming a subject of scholarly research. Human beings are concerned with the search and provision of meaning and therefore it is important for the area of mental health care to integrate sense of purpose into treatments. This research project centers on the experiences of guests of ‘The Hezenberg,’ a Dutch mental health organization with a religious background. Qualitative research has been conducted by semi-structured interviews in which ten guests of the Hezenberg participated. For most of the participants, sense of purpose was part of the problems they experienced. All participants identified components of sense of purpose within the treatment. Lack of topics related to meaning within the treatment were barely or not recognized by the participants. Incorporation of meaning within the treatment turned out to be important to all participants, both christian and non-christian. There are some differences in the way participants prefer this provision of meaning to be carried out.
zingeving, religie, spiritualiteit, behandeling,