Gebruikerslogin

Psyche & Geloof 27, 2016 - 2

Beschikbaar
Titel: Levensbeschouwing en psychotherapie. Analyse van het christelijke integratiedebat
Auteur(s): Loonstra, B.
Dit inleidende artikel is een korte samenvatting van mijn proefschrift dat op 18 maart 2016 verdedigd is aan de VU, faculteit der Geesteswetenschappen, afdeling Wijsbegeerte, met als promotor Gerrit Glas. Het beschrijft de spanningen die kunnen ontstaan tussen geloof en psychotherapie, omdat de laatste doorgaans focust op de moderne waarde van de individuele autonomie van de patiënt/cliënt. Daartoe worden de jaargangen van twee Amerikaanse tijdschriften geanalyseerd die de verhouding tussen geloof/ Bijbel/ theologie en psychologie/ psychotherapie tot thema hebben. De uitkomst is, dat psychotherapie terecht werkt aan de versterking van de autonomie van de patiënt/ cliënt, mits ze tegelijkertijd oog heeft voor de inbedding van de persoon in gemeenschappen. Deze gemeenschappen vinden hun samenhang in gedeelde levensbeschouwelijke inzichten.
Worldview and psychotherapy: An analysis of the Christian integration debate -- This introducing paper is a summary of the author's PhD thesis that was defended March 18, 2016 at the Free University Amsterdam, faculty of Humanities, section Philosophy, Gerrit Glas being his promoter. It describes the tensions that may arise between faith and psychotherapy, as the latter usually focuses on the modern value of individual autonomy as the patient or client’s ideal position. For that purpose the volumes of two American journals were analysed that thematise the relationship between faith/ Bible/ theology and psychology/ psychotherapy. It is shown that psychotherapy rightly works on reinforcing the patient or client’s autonomy, provided that it has an eye for the embedding of the person in communities which find their coherence in shared worldviews.
levensbeschouwing, psychotherapie, pastoraat, integratiedebat, normatieve praktijken,
Titel: Het integratiedebat filosofisch gegrild en theologisch gepeperd: Een reflectie op Loonstra’s analyse en interne beoordeling van het christelijke integratiedebat.
Auteur(s): Filius, R.
In deze reflectie op de eerste vijf hoofdstukken Loonstra’s (2016) Worldview and Psychotherapy: An Analysis of the Christian Integration Debate wordt waardering geuit over de grondige analyse en de ontsluiting van deze belangrijke bron. Het doel van het vijfde hoofdstuk is de beoordeling van het integratiedebat op interne consistentie en ten opzichte van de Bijbel. Maar blijft het binnen de grenzen van dit doel? Is de beoordeling van het gebruik van het concept ‘zelf’ niet te zeer vanuit een specifieke theologische opvatting? Wordt aan het functionele aard van psychotherapie voldoende recht gedaan? Loonstra gaat in dit hoofdstuk verder dan een interne beoordeling. Daardoor zit er nogal wat theologisch pit in de, door het filosofisch abstracte karakter, toch al stevige kost.
The integration debate philosophically grilled and theologically spiced: A reflection upon Loonstra’s analysis and internal evaluation of the Christian integration debate -- Reflection on the first five chapters of Loonstra’s Worldview and psychotherapy: An analysis of the Christian integration debate (2016) appreciation is expressed of the thorough analysis and the access it gives to the journals which are important sources to the debate. The purpose of the fifth chapter is an evaluation of the integration debate on internal consistency and with regard to the Bible. But does it stay within the bounds of this objective? Is this evaluation of the use of the concept of ‘self’ not to theologically specifical? Does the evaluation do justice to the functional character of psychotherapy? Loonstra goes one step further than an internal evaluation, which leads to a theologically spiced and, because of its philosophical and abstract character, hearty meal.
levensbeschouwing, epistemologie, autonomie, zelfautoriteit,
Titel: De WdW als panacee? Loonstra’s alternatief voor het Amerikaanse integratiedenken
Auteur(s): Brink, G. van den,
Dit artikel onderzoekt Loonstra’s reformatorisch-wijsgerige evaluatie van het Amerikaanse integratiedebat. Betoogd wordt dat Loonstra overtuigend het tegoed van de zgn. reformatorische wijsbegeerte (de zogeheten WdW) laat zien waar het gaat om het helder onderscheiden tussen geloof, theologie, psychologie, psychotherapie en pastoraat. Minder succesvol lijkt echter zijn poging enkele hardnekkige problemen die zich in het integratiedebat voordoen op te lossen vanuit deze wijsbegeerte. Zo is de rol van de Bijbel ten aanzien van de psychologie (en de wetenschap in het algemeen) complexer dan de reformatorische wijsbegeerte doet voorkomen, terwijl de relatie tussen individu en gemeenschap christelijk gesproken juist minder complex lijkt dan Loonstra suggereert.
Reformational Philosophy as a panacea? Loonstra’s alternative for the American integration concept -- This article examines Bert Loonstra’s evaluation of the Christian integration debate from the perspective of so-called Reformational Philosophy (Worldview and Psychotherapy, Ch.6). It is argued that Loonstra convincingly highlights the explanatory power of this philosophy when it comes to distinguishing between the disciplines of theology, psychology, the social practices of psycho-therapy, and pastoral care. Loonstra seems less successful, however, when using Reformational philosophy to tackle some deep-seated problems that emerge from the integration debate. Especially, the role of the Bible with regard to psychology is more complex than Reformational philosophy allows for, whereas, conversely, the relationship between individuality and commonality seems less convoluted than he suggests.
integratiedebat, geloof en wetenschap, individu en gemeenschap,
Titel: Perspectief op zelfontplooiing
Auteur(s): Baarda, P.
Dit artikel is een reflectie op één van de psychologische aspecten uit het model van Loonstra, namelijk zelfontplooiing. Het begint met een beknopte uiteenzetting over zelfontplooiing en hoe daar tegen aan gekeken wordt, uitlopend op de invulling die Loonstra geeft aan het begrip. Vervolgens wordt dat gerelateerd aan de actuele ontwikkelingen in de positieve psychologie om na te gaan of Loonstra’s antropologische/psychologische aspecten van zelfontplooiing te operationaliseren zijn. Die vergelijking maakt duidelijk dat er overeenkomsten zijn, maar dat de wegen op een belangrijk punt ook uit elkaar gaan. Dat pleit alleen maar voor een voortgaand debat over de integratie van geloof en hulpverlening.
Perspective on self-actualization -- This article is a reflection on one of the psychological aspects of Loonstra’s model, to wit selfactualization. It starts with a brief statement about self-actualization and the different opinions about it, resulting in Loonstra’s interpretation of the concept. Next, Loonstra’s interpretation will be related to the current developments in positive psychology to determine whether his anthropological / psychological aspects of self-actualization can be operationalized. This comparison makes clear that there are similarities, but that the paths separate on an important point. This underlines the importance of an ongoing debate on the integration of faith and counselling.
geloof, hulpverlening, integratie, zelfontplooiing, positieve psychologie,
Titel: Psychotherapie en spiritualiteit: De geleefde spanning tussen ik en (eeuwig) jij
Auteur(s): Jong, E. de
Gesteld wordt dat Loonstra het christelijk integratiedebat op een hoger niveau heeft gebracht vanwege zijn wetenschapstheoretische invalshoek. Naast een analyse van het debat levert Loonstra bouwstenen aan voor een nieuw existentieel antropologisch georiënteerd therapeutisch model. Hoewel wordt erkend dat dit model zeker vruchtbaar kan zijn binnen christelijke psychotherapeutische en psychiatrische praktijken, zijn er vragen te stellen bij de antropologische onderbouwing en hiermee samenhangend het ontbreken van het thematiseren van de therapeutische relatie.
Psychotherapy and spirituality: The lived tension between the I and (eternal) You -- It is stated that Loonstra has brought the Christian Integration Debate to a higher level because of his epistemological approach. In addition to an analysis of the debate Loonstra offers building blocks for a new existential anthropologically oriented therapeutic model. Although it is acknowledged that this model certainly can be fruitful within Christian psychotherapeutic and psychiatric practices, the anthropological foundations and, related, the lack of discussing the therapeutic relationship are questioned.
religieuze ervaring, therapeutische relatie, positieve gezondheid,
Titel: Psychotherapie en levensbeschouwing: Een gespannen verhouding die om een hoge mate van sensitiviteit vraagt
Auteur(s): Verhagen, P.
In zijn proefschrift, waarin het Amerikaanse christelijke integratiedebat wordt onderzocht, gaat de auteur na of zijn uitkomsten en conclusies ook generaliseerbaar zijn (Loonstra, 2016). De conclusie luidt dat dit niet het geval is. Dit komt doordat er onvoldoende analogie is tussen zijn en de andere casus, waarmee hij zijn uitkomsten vergeleken heeft. In die zin zou men kunnen zeggen dat zijn benadering niet religie- en cultuursensitief genoeg is. Anderzijds lijkt de door hem ontworpen matrix nu juist geschikt om juist vanuit religie-en cultuursensitief denken en psychotherapeutisch werken elke levensbeschouwing een eigen ‘ondertiteling’ te laten geven bij de twee dimensies van de matrix.
Psychotherapy and philosophy of life: a strained relationship that requires a high degree of sensitivity -- In his thesis on the American Christian integration debate the author investigates the possibilities to generalize his findings and conclusions to other cases. The outcome of this attempt to generalize turns out to be negative, since there is insufficient analogy between his case and the cases the author wants to transfer to. This lack of analogy might be due to fall short in religious and cultural sensitivity. On the other hand, considered from religious- and cultural sensitive thinking and psychotherapeutic dealing, Loonstra’s matrix seems to be quite appropriate to allow each religion its own ‘subtitling’ on the two dimensions of the matrix.
integratie, generaliseerbaarheid, religie-sensitiviteit, cultuur-sensitiviteit,
Titel: De heuristische matrix over levensbeschouwing en psychotherapie … in de psychiatrie
Auteur(s): Braam, A.W.
In zijn streven om levensbeschouwing en psychotherapie op gebalanceerde wijze te integreren komt Loonstra (2016) tot een 'heuristische matrix'. Psychologische – meer subjectieve – perspectieven schraagt hij daarin aan antropologische perspectieven. De huidige bijdrage vat deze heuristische matrix benadering samen via een ingang over Gemeinschaft en Gesellschaft zoals uitgewerkt door Tönnies en Durkheim. Vervolgens komen de drie casus aan de orde die Loonstra hanteerde om de bruikbaarheid van de matrix te evalueren. Die casuïstiek krijgt een nader (fictief) psychiatrisch vervolg, met een zowel multidisciplinaire als systemische uitwerking. In de toepassing van de heuristische matrix blijkt het zoeken naar spanningen tussen de verschillende velden richting te geven.
The Meaning Heuristic Matrix of worldview and psychotherapy… in psychiatry -- In his approach to the question how to integrate worldview into psychotherapeutic practice, the theologian and religion psychologist Loonstra (2016) arrives at a ‘Meaning Heuristic Matrix’. He aligns psychological – more subjective – perspectives with anthropological perspectives, such as the self, relatedness, and temporality. The current contribution aims to connect his approach with early sociological insights about community (Gemeinschaft) and society (Gesellschaft). Next, Loonstra’s application of the Meaning Heuristic Matrix to three cases histories is carried through fictitiously to specific psychiatric situations, requiring a multidisciplinary and systemic approach. The tensions between the different fields in the matrix seem to be particularly informative for further directions in the management of the cases.
diagnostiek, heuristische matrix, gemeenschap, transcendentie, RACT,
Titel: Levensbeschouwing en psychotherapie: Antwoord op de overwegingen
Auteur(s): Loonstra, B.
Deze bijdrage is een verantwoording van de positie van de auteur van Worldview and Psychotherapy tegenover de kritische overwegingen in de reacties op respectievelijk de hoofdstukken 2-5, 6, 7, 8 en 9. De volgorde van de beantwoording komt overeen met de volgorde van plaatsing.
Worldview and psychotherapy: Response to the reflections -- This paper gives an account of the author’s position with respect tot the critical considerations that have been raised against views presented in the respective chapters 2-5, 6, 7, 8, and 9 of his thesis Worldview and Psychotherapy. The order of his reply corresponds to the order of placement.
kritische reflecties, beantwoordingPsyche,