Gebruikerslogin

Psyche & Geloof 27, 2016 - 3

Beschikbaar
Titel: Mindfulness-based cognitieve therapie voor recidiverende depressie
Auteur(s): van Aalderen, J. van
Dit inleidende artikel geeft een samenvatting van mijn proefschrift, dat bestaat uit verschillende studies naar het effect van Mindfulness-based cognitieve therapie (MBCT) bij mensen met terugkerende depressie. Het proefschrift is gebaseerd op onderzoek dat gedaan is op de afdeling psychiatrie van het Radboudumc en is op 8 januari 2016 verdedigd aan de Radboud universiteit Nijmegen met prof. dr. Anne Speckens als promotor. Een van de belangrijkste vragen in het proefschrift is of mensen met terugkerende depressie die op dit moment depressief zijn ook baat kunnen hebben bij MBCT. De conclusie van het proefschrift is dat mensen met een actuele depressie eveneens profijt kunnen hebben van MBCT. Tijdens het onderzoek is een reflectie op gang gekomen die zijn weerslag heeft gekregen in een hoofdstuk van het proefschrift dat ingaat op de vraag hoe mindfulness zich verhoudt tot een christelijke levensovertuiging. Deze vraag is het onderwerp van het themanummer geworden waar dit artikel de inleiding van vormt.
Mindfulness-based cognitive therapy for recurrent depression -- This introduction gives an overview of the author’s PhD thesis investigating the effect of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) for people with recurrent depression. The PhD thesis summarizes the research at the department of psychiatry of the Radboudumc medical centre. January 8th 2016, the thesis was defended at the Radboud University Nijmegen with prof. dr. Anne Speckens being promotor. One of the main questions of is whether people with a current depression also benefit of MBCT. The conclusion of the thesis is that MBCT is also helpful for people with a current depressive episode. During the investigation, a reflection has been started resulting in a specific chapter of the thesis going into the question in what way mindfulness fits with a Christian worldview. This latter question is the focus of the current special issue, introduced by this article.
depressie, Mindfulness-based cognitieve therapie, MBCT, christelijke levensovertuiging,
Titel: Christelijke meditatie en mindfulness
Auteur(s): Boersma, R.
Vanuit zijn klinische ervaring als psychosomatisch fysiotherapeut en als begeleider van een christelijke meditatiegroep en van de cursus ‘Christelijke meditatie in de (G)GZ’, bespreekt de schrijver twee cursussen op het gebied van christelijke meditatie. Hij geeft suggesties hoe christelijke meditatie en geloofsinhouden ook bij een op mindfulness gebaseerde behandeling kunnen worden aangeboden. Door het grote belang van ‘non-specifieke factoren’ draagt dit bij aan het behandelresultaat. Aansluitend bij de discussie in Psyche & Geloof spreekt hij zich dan ook uit voor de integratie van christelijke geloofsinhouden bij een behandeling van christelijke cliënten met mindfulness. Dit kan zowel door het gebruik van een christelijke variant van mindfulness, maar ook door het experimenteren met relatief eenvoudige vormen, zoals elementen uit de christelijke meditatie of de geestelijke betekenis van de lichaamshouding of ademhaling.
Christian meditation in relation to mindfulness -- From his clinical experience as a psychosomatic physiotherapist and the experiences as a supervisor of a Vacare meditation group and the course ‘Christian meditation in the (G)GZ’, the author presents two courses related to Christian meditation. He makes suggestions how Christian faith and meditation can be integrated in a mindfulness based therapy. Due to the significance of ‘common factors’ this can be of great importance for a positive treatment outcome. Referring to the discussion in Psyche & Geloof he therefore expresses the desirability of a Christian version of mindfulness. There are two possibilities for this: One by use of a Christian variant of mindfulness, and another more gradual and experimental possibility, by use of relatively simple forms, such as elements from Christian meditation or the spiritual meaning of posture and breath.
mindfulness, christelijke meditatie, christelijke variant, common factors,
Titel: Beproeft alle dingen; behoudt het goede. Mindfulnesstraining in de context van de GGZ
Auteur(s): Ouwehand, E.
In dit artikel wordt het proefschrift van Van Aalderen, Mindfulness-Based Cognitive Therapy for recurrent depression (2016), becommentarieerd in vijf punten: 1. Het doel van MBCT/MBSR. 2. Het belang van de open, accepterende houding die in de MBCT/MBSR aangeleerd wordt. 3. De rol van de trainer. 4. De wenselijkheid van een christelijke variant. 5. Het belang van de groep voor de beoefening. Mindfulnessbeoefening in de GGZ staat in het spanningsveld tussen strikt evidence-based behandelmethoden en meer op herstel gerichte behandeling waarin spiritualiteit een grotere plaats kan krijgen. Naarmate mindfulness meer geïntegreerd raakt in de zorg bestaat het gevaar dat het een therapeutische techniek wordt en het belang van een doorleefde methode op de achtergrond raakt. Christelijke mindfulness binnen de GGZ is echter een brug te ver omdat de effectiviteit moeilijk onderzocht kan worden. Dit is meer een taak voor de kerken, waarbij hulpverleners cliënten kunnen coachen in hun zoektocht naar heil en heling.
Prove all things; hold fast that which is good. Mindfulness in the context of Mental Health Care -- This article comments on the thesis of Van Aalderen Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Recurrent Depression (2016) in five points: 1. Objective of MBCT/MBSR 2. Importance of the open, accepting attitude that is taught in MBCT/MBSR. 3. Role of the trainer 4. Advisability of a Christian version 5. Importance of the group for the practice The practice of mindfulness in Mental Health and Addiction Care (GGZ) takes place in the field of tension that exists between strict evidence-based treatment methods and treatment more directed at recovery in which there is more room for spirituality. As mindfulness becomes more closely integrated in care, the danger exists that it becomes a therapeutic technique and that the import of an experienced method recedes to the background. Christian mindfulness in the GGZ is a bridge too far because it is difficult to study the efficacy thereof. It is more a task for the churches, whereby social workers can coach clients in their search for healing.
mindfulness, GGZ, herstel, christelijk,
Titel: Mindfulness in het licht van het christelijke geloof
Auteur(s): Loonstra, B.
In een van de hoofdstukken van zijn dissertatie beschrijft Joël van Aalderen een onderzoek naar de manier waarop christentherapeuten met mindfulness omgaan. Daarin blijkt bij een aantal respondenten enige huiver voor de toepassing ervan, vanwege de boeddhistische achtergrond. Dit artikel probeert inhoudelijk nader in te gaan op de impact van deze achtergrond. De conclusie is, dat mindfulness in een christelijke setting aanvaardbaar is als corrigerende techniek, mits ze niet leidt tot een dominante levenswijze.
Mindfulness in the Light of Christian Faith -- In one of the chapters of his PhD thesis Joël van Aalderen describes an investigation into the way Christian therapists relate to mindfulness. A number of respondents turn out to be hesitant about applying mindfulness because of its Buddhist background. This article tries to elaborate on the substantive impact of this background. It concludes that in a Christian setting mindfulness is acceptable as a corrective technique, provided that it does not result in a dominant way of life.
mindfulness, Boeddhisme, christelijk geloof, meditatie, ontspanningstechniek,
Titel: ‘De wijsheid is beweeglijker dan alles wat beweegt.’ Is mindfulness verenigbaar met het christelijk gedachtegoed?
Auteur(s): Speckens, A.
Mindfulness interventies worden in toenemende mate in de gezondheidszorg toegepast. De effectiviteit van mindfulness bij terugkerende depressie en andere psychische en somatische aandoeningen is ondertussen in verschillende meta-analyses aangetoond. Het effect van mindfulness lijkt gemedieerd te worden door het verminderen van repetitieve gedachten en het vergroten van mindfulness vaardigheden en zelf-compassie. Mindfulness heeft zijn wortels in de boeddhistische traditie, maar hoef hiertoe niet beperkt te blijven. De auteur pleit voor een ‘seculier boeddhisme’, waarin de principes uit de boeddhistische psychologie toegepast kunnen worden in de huidige tijd zonder de formele beoefening van een religie. Zij bepleit ook een nadere dialoog tussen het boeddhisme, christendom en psychologie om de raakvlakken tussen deze tradities nader te verkennen.
‘Wisdom is quicker to move than any motion.’ Can mindfulness be united with Christianity? -- Mindfulness based interventions (MBIs) are increasingly applied in general and mental health settings. Recent meta-analyses demonstrated the effectiveness of MBIs for recurrent depression and other psychological or somatic conditions. The effectiveness of MBIs appear to be mainly mediated by a reduction of repetitive thoughts, an improvement of both mindfulness skills and self-compassion. MBIs have their roots in the Buddhist tradition, but does not need to be limited to this tradition. The author makes a case for “secular Buddhism”, in which the principles of Buddhist psychology can be applied to current life circumstances without having to comply with religious rules, regulations and rituals. She also encourages a further dialogue between clinical psychology and Buddhist and Christian traditions to explore their mutual connections.
mindfulness, Boeddhisme, christendom,
Titel: Een religiewetenschappelijk perspectief op de plaats van de dieptedimensie binnen de mindfulness
Auteur(s): Vroom, A.
Vanuit de religiewetenschap is de mindfulness-beweging te bezien als een nieuwe religieuze beweging. Het is wegens haar seculiere profilering de vraag hoe ze zich verhoudt tot het boeddhistisch discours, vooral wat de verwijzing naar de dieptedimensie van het bestaan betreft. Van oorsprong bevat het zenboeddhisme een tweeledig ideaal voor de mens, namelijk het leven als enerzijds ‘ordinary’ kunnen leven, en tegelijk ‘extra-ordinary’. Bij het belichamen hiervan speelt het inzicht in het niet-zelf en vertrouwen in de kosmos een fundamentele rol. In een meer seculiere variant van mindfulness lijkt dit kader nauwelijks ter sprake, terwijl mindfulness-docenten ook zelf het belang van de bredere traditie benadrukken. Wat de gevolgen zijn van de eenzijdigheid in het nieuwe gebruik van boeddhistische inzichten binnen de mindfulness roept vragen op en vergt nader onderzoek. Christelijke gesprekspartners kunnen daar wellicht via dialoog aan bijdragen en een completer boeddhistische variant van mindfulness wellicht eerder stimuleren dan afwijzen.
A religious studies perspective on the place of the depth dimension in mindfulness -- From a religious studies perspective, mindfulness can be considered as a new religious movement. It’s secular image raises the question how it relates itself to the older Buddhist discours, especially where this concerns the depth dimension of life. Originally, Zen Buddhism had a twofold idea about human life, namely on the one hand to be rooted in the everyday life and one the other hand experience the wonder of it. To grasp the reality of non-self and entrusting oneself to the cosmos is fundamental in coming to embody this ideal. In a more secular version of mindfulness this seems hardly addressed, while mindfulness-teachers themselves stress the importance of the broader tradition. What consequences the one-sided use of Buddhist insights in mindfulness have ask for further research. Christian conversation partners could stimulate dialogue on this, and possibly stimulate rather then reject a fuller Buddhist version of mindfulness.
mindfulness, mensbeeld, meditatie, religie, zen, bewustzijn, boeddhistisch-christelijke dialoog,