Gebruikerslogin

Psyche & Geloof 27, 2016 - 4

Beschikbaar
Titel: Herstelgeoriënteerde zorg binnen de christelijke GGZ: een inleiding
Auteur(s): Jong, E. de, Schaap-Jonker, H.,
In dit artikel wordt beschreven wat de herstelgeoriënteerde benadering binnen de GGZ inhoudt en hoe die gestalte kan krijgen binnen de christelijke zorg. Allereerst wordt stilgestaan bij het begrip gezondheid in relatie tot de herstelbenadering. Vervolgens komen meerdere dimensies van herstel en herstelprocessen aan de orde, waarbij expliciet verbinding wordt gelegd met het christelijk geloof. Op deze manier wordt zichtbaar waarom juist het herstelgericht denken binnen de psychiatrie de mogelijkheid biedt om christelijke identiteit vorm te geven in de zorg. We laten tenslotte zien hoe deze benadering georganiseerd is binnen Eleos en welke onderzoeksvragen dit voor de toekomst oplevert.
Recovery-oriented care within Christian mental health care: An introduction -- This article gives an introduction into recovery-oriented care in the context of mental health care and shows how recovery-oriented care could be implemented in a Christian setting. Firstly, the concept of health is discussed in relation to recovery-oriented care. Secondly, multiple dimensions of recovery and recovery processes are described and explicitly related to the Christian faith, which elucidates how this approach within psychiatry creates the opportunities to give Christian identity more substance within mental health care. Finally, we show how this approach is organized within Eleos, resulting in questions for future research.
gezondheid, herstelgeoriënteerde zorg, existentieel herstel, christelijke GGZ,
Titel: De complexiteit van christelijke geestelijke gezondheidszorg
Auteur(s): Smit, D.
Wat is ervoor nodig om als christelijke zorgorganisatie binnen de geestelijke gezondheidszorg aan christelijke waarden een volwaardige plek geven in de uitvoering en de organisatie van de zorg? Om deze vraag te beantwoorden is gekeken wat de formele omschrijving van geestelijke gezondheidszorg is en of de christelijke visie op zorg, zoals de landelijke GGZ-organisatie Eleos die hanteert, aansluit bij deze omschrijving. Vervolgens is gekeken of de formele omschrijving van de geestelijke gezondheidszorg recht doet aan de complexiteit van de dagelijkse praktijk. De GGZ kan omschreven worden als een complex (adaptief) systeem, waarbinnen een veelvoud aan factoren op onvoorspelbare wijze op elkaar ingrijpen. Het organiseren van christelijke geestelijke gezondheidszorg vraagt daarom een ander organisatiemodel namelijk die van de lerende organisatie. Voor de zorgprofessional, werkzaam bij een zorgorganisatie voor christelijke GGZ, betekent de herstelgeoriënteerde zorg vanuit een christelijke visie vooral dat er een groot beroep wordt gedaan op persoonlijk meesterschap, een van de disciplines van de lerende organisatie. Nagegaan wordt onder welke condities dit meesterschap kan gedijen.
The complexity of Christian mental health care -- What does it take for a Christian mental health care organization to give Christian values a full role in the implementation and organization of care? To answer this question, this article looks at the formal definition of mental health care and investigates whether the Christian vision of care, such as maintained by the national mental health organization Eleos, fits this description. Subsequently, the article describes whether the formal definition of mental health care does justice to the complexity of daily practice. Mental health care can be described as a complex adaptive system in which a plurality of factors affects each other in unpredictable ways. Therefore, Christian mental health care requires a different organizational model than the traditional models that are based on the predictability of the learning organization. For the health care professional working at a Christian mental health care organization, recovery-oriented care from a Christian point of view demands first and foremost a strong appeal to personal mastery, which is one of the disciplines of the learning organization. The conditions under which such mastery can flourish are examined.
GGZ, christelijke visie, lerende organisatie, complexiteit,
Titel: E-health module Psychische klachten en christelijk geloof - Beschrijving van een interventie gericht op existentieel herstel
Auteur(s): Snoo-Glas, W. de, Verhoeff-Korpershoek, A. & Schaap-Jonker, H.,
Dit artikel betreft een beschrijving van een nieuw ontwikkelde e-health module gericht op existentieel herstel en het versterken van positieve religieuze coping. De module, met als titel Psychische klachten en christelijk geloof, is bedoeld voor christelijke cliënten. De module beoogt de cliënt meer inzicht te geven in de samenhang tussen diens psychische klachten en de persoonlijke geloofsbeleving en -worstelingen, en geeft handreikingen hoe hiermee om te gaan. Besproken wordt het theoretisch kader, opzet en uitwerking van de e-health module.
E-health programme Mental health problems and Christian faith – Description of an intervention focused on existential recovery -- This article describes a recently developed e-health programme aimed to support positive religious coping. The programme, which is titled Mental health problems and Christian faith, focuses on Christian clients. The programme aims to give the client more insight into the relation between his/her mental health problems and his/her religious experience and struggles, and aims to support the client in these aspects of religion and mental health. This article presents the theoretical framework, objectives and further details of the programme.