Gebruikerslogin

Psyche & Geloof 28, 2017 - 4

Beschikbaar
Titel: Ritueel misbruik en mind control als onderdeel van het levensverhaal van de patiënte; een dilemma in psychotherapie
Auteur(s): Kraaij, C., Knoop, A. van der,
Ritueel misbruik en mind control in de behandeling van patiënten die gediagnosticeerd zijn met een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) scheidt therapeuten in ‘gelovigen’ en sceptici. Hoewel de meeste van deze patiënten onafhankelijk van elkaar vergelijkbare ervaringen benoemen en dezelfde symptomen, gerelateerd aan dit type misbruik, rapporteren, ontbreekt elk objectief bewijs dat deze georganiseerde vorm van misbruik bestaat. Er is evenmin bewijs voor het bestaan van de ‘sektarische netwerken’ die dit ritueel misbruik zouden uitvoeren. Om die reden is psychologische behandeling een lastige opgave. Het doel van dit artikel is om dit dilemma op verschillende gebieden te beschrijven. Thema’s als de loyaliteit tussen de behandelaar en de patiënte, gewetensvragen, inhoud behandeling, ontkenning van collega’s en het betrekken van politie of justitie worden uiteengezet. De auteurs trachten de gepolariseerde discussie over dit onderwerp te overstijgen en nodigen de lezer uit om hetzelfde te doen en een eigen oordeel te vormen.
Ritual abuse and mind control as part of the history in the patient’s life; a dilemma in psychotherapy -- Ritual abuse and mind control in the treatment of patients diagnosed with Dissociative Identity Disorder (DID) divides therapists in ‘believers’ and ‘sceptics’. Although most of these patients seem to independently report a similar history of experiences and symptoms related to such abuse, objective evidence proving its true existence and the associated sectarian networks is lacking, which renders effective psychological treatment an arduous task. This article is intended to discuss this dilemma. Issues such as loyalty between the therapist and the patient; how to deal with matters of conscience; psychological treatment; colleagues denying this kind of abuse; and involving law enforcement are being debated. The authors endeavour to look beyond the polarization, inviting the reader to do the same and make up his/her own mind about this dilemma.
(Satanisch) ritueel misbruik, mind control, dissociatieve identiteitsstoornis, psychotherapie,
Titel: Kwetsbare mensen tussen make-believe, believe en non-believe. Weergave van een gesprek met therapeute Suzette Boon
Auteur(s): Hijweege, N., Boon, S.,
Ritueel misbruik, het onderwerp brengt gespletenheid en polarisatie teweeg omdat het zo bizar lijkt en ver van ons af staat. Iedere vorm van (kinder)misbruik is onverdraaglijk maar verhalen over ritueel misbruik tarten helemaal onze overtuigingen over onze gewone, ‘normale’ wereld, allereerst in de patiënt...
Vulnerable people between make-believe, believe and non-believe. An interview with Suzette Boon -- Ritual abuse, the subject provokes splitting and polarisation because it seems so bizar and distant. Every form of (child)abuse is unbearable but stories of ritual abuse completely defy our convictions about our everyday, 'ordinary' world, foremost in the patient...
ritueel misbruik
Titel: ‘Ik dacht zelf dat het onzin was.’ Wat DIS met je doet
Auteur(s): Brink, B. van den
Interview met Diana, een jonge vrouw met Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS)
'I myself thought it was nonsense'. What DIS does to you - An interview with Diana, a young woman with Dissociative Identity Disorder (DIS)
dissociatieve identiteitsstoornis
Titel: Geld, macht en seks. Een verkennend onderzoek naar schadelijke sektarische bewegingen in Nederland
Auteur(s): Bruijnaers, J.
Dit onderzoek heeft tot doel een beter beeld te schetsen van schadelijke praktijken die zich in Nederlandse sektarische bewegingen afspelen. Dankzij de medewerking van het meldpunt Sektesignaal, dat speciaal voor dit onderzoek inzage in zijn dossiers heeft gegeven, heeft een analyse kunnen plaatsvinden van de schadelijkheid van sektarische bewegingen en van de misstanden die zich hierbinnen hebben afgespeeld. De analyse van de schadelijkheid werd gedaan op basis van criteria vastgesteld door een Belgische parlementaire onderzoekscommissie. In 68% van de onderzochte gevallen was er sprake van schadelijke aspecten. In bijna 40% werd een strafbaar feit gemeld en in ruim 85% ging het over een ander misstand, waarvan isolatie van vrienden en familie en vormen van mentale manipulatie het meest gemeld werden. Hoewel dit onderzoek enkel betrekking heeft op gegevens van Sektesignaal geven de resultaten een weergave van wat achter de gesloten deuren van veel sektarische bewegingen in Nederland plaatsvindt.
Money, power and sex. An exploratory study of harmful sectarian movements in the Netherlands -- This article provides a closer look into harmful practices in cults in The Netherlands. The author investigated to what extent emotional and physical abuse occurs within these movements. A file analysis of data provided by Sektesignaal proved helpful in shedding more light on this topic. Data analysis was conducted based on criteria defined by a Belgian parliamentary committee of inquiry. In 68% of the cases at hand, criteria of social, emotional and physical harmfulness were identified. In almost 40% of the researched cases a criminal act was reported and more than 85% contained other harmful malpractices, of which isolation from friends and family and mental manipulation were reported most often. Although this study only covers an analysis of data presented by Sektesignaal, the results provide a reflection of what is actually going on behind the closed doors of many cults in The Netherlands.
Titel: Christelijke klinische psychiatrie: samen op een hoopvol spoor
Auteur(s): Velde, N. van der, Brink, B. van den,
De herstelbeweging en De Nieuwe GGZ bepleiten een meer persoonsgerichte psychiatrie en verbreding van hersteldomeinen. Dit biedt aanknopingspunten om de christelijke GGZ verder te ontwikkelen. In dit artikel betogen wij dat concepten uit de traditie van de Menninger Clinic de christelijke klinische psychiatrie kansen bieden om haar unieke potentieel voor herstelgerichte GGZ verder tot ontwikkeling te laten komen. Er is in de klinische setting altijd een spanning tussen de vervreemding, moeite met zelfsturing en het (her)vinden van eigen regie en verbinding met de naasten en God. Er wordt betoogd dat een psychodynamische, ontwikkelingspsychologische manier van werken conceptuele verdieping biedt aan de herstelbenadering en zo de professionele integratie van christelijk geloof in de klinische GGZ kan ondersteunen. Een multidisciplinaire benadering van religie en zingeving wordt als een voorwaarde gezien. De beoogde uitkomst is hoogstaande klinische zorg die zorgvragers ruimte geeft om (opnieuw) terecht te komen op een hoopvol spoor, waarbij ook de professional ruimte ervaart om in geloof en hoop zijn of haar werk te doen.
Christian clinical psychiatry: Together on a hopeful track -- Recovery-oriented care and the so-called ‘novel mental healthcare’ movement in the Netherlands contend for a more person-centered psychiatry and a broadening of domains of recovery. This article explores how concepts from the tradition of the Menninger Clinic offer opportunities to Christian inpatient psychiatry to further develop its unique potential for recovery-oriented mental healthcare. To patients in the inpatient setting the experienced lack of agency and feelings of alienation often conflict with (re)connecting with other people and God. A psychodynamic, developmental psychology approach could offer a bridge between recovery-oriented mental healthcare and the integration of Christian faith with professional care. In the inpatient setting the integration of religion and meaning requires a multidisciplinary approach. This could lead to high quality clinical care, that offers patients room to find a pathway of hope, and professionals a way of incorporating faith and hope in the context of their work.
herstelgerichte zorg, christelijke GGZ, klinische psychiatrie, hoop, multidisciplinair team, therapeutische relatie,