Gebruikerslogin

Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Elke onderneming, vereniging of organisatie die gegevens over klanten of andere personen vastlegt, moet in een privacyverklaring uitleggen wat met die gegevens wordt gedaan. Dat moet volledig en in eenvoudige taal.

Hieronder volgt de privacyverklaring van de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP) – geregistreerd onder KvK nummer 40124163.

Doelstelling van de vereniging: De CVPPP is een vereniging die christelijke professionals uit de vakgebieden psychiatrie, psychologie en psychotherapie met elkaar in relatie brengt, inclusief pastores die een professionele affiniteit hebben met deze vakgebieden. De CVPPP wil persoonlijke en professionele groei van de leden stimuleren, gericht op integratie van vakwetenschap en christelijk geloof. De vereniging wil in samenwerking met partnerorganisaties ten dienste staan van kerk en samenleving.

1. De CVPPP verzamelt gegevens van (a) leden en van (b) personen en instellingen die een abonnement hebben op het tijdschrift Psyche & Geloof.

De CVPPP verzamelt de volgende gegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • e-mailadres
  • Telefoonnummer

Van de bovenstaande gegevens worden zowel de privégegevens alsook de eventuele werkplek gegevens verzameld. Verder verzamelt CVPPP ook:

  • Geboortedatum
  • Beroep/specialisatie/expertise.

Deze gegevens worden door leden aan de CVPPP verstrekt bij aanmelding voor lidmaatschap of bij wijziging van persoonlijke gegevens. De gegevens worden verzameld omdat dit nodig is om

  • de ledenadministratie bij te houden,
  • leden te informeren en te kunnen bereiken (om uit te nodigen voor activiteiten, nieuwsbrieven en -mailings te versturen, contributie te innen),
  • om beleid te maken (hebben we genoeg aanwas van jongeren, welke interesses hebben de leden, welke expertise hebben we onder de leden, wat is de geografische spreiding).

2. De ledenlijst met alle gegevens is alleen in te zien door de verenigingsfunctionarissen die deze gegevens nodig hebben, zoals de penningmeester, de secretaris en eventueel door het bestuur gemachtigde medewerker(s) van de ledenadministratie. Gegevens worden niet aan anderen verstrekt, tenzij na afzonderlijke en expliciete toestemming van de desbetreffende perso(o)n(en).

3. Het streven is dat de ledenlijst – met alle onder punt 1 beschreven gegevens, maar exclusief geboortedata – voor de leden is te raadplegen op een besloten gedeelte van de website van de CVPPP. Leden krijgen dan toegang tot dat besloten gedeelte via een account met wachtwoord.

De mogelijkheid voor CVPPP-leden om elkaars gegevens te vinden in het besloten gedeelte van de website, heeft als doel dat leden contact met elkaar kunnen opnemen als zij bijvoorbeeld willen carpoolen naar een activiteit, in contact komen met medeleden in eigen stad of streek voor bijvoorbeeld afspraken of samenwerking of intervisie, of als zij een medelid met een bepaalde specifieke expertise zoeken.

Leden die er belang bij hebben, kunnen zelf via hun account op de website www.cvppp.nlzorgen voor vermelding van werkplek gegevens op de publiekelijk toegankelijke verwijslijst.

4. De gegevensdragers (laptop bijvoorbeeld), waarop de ledenlijst is opgeslagen, is goed beveiligd (met anti-virussoftware, bitlocker en wachtwoorden). Ook de e-mailadressen van de CVPPP en die door functionarissen van de CVPPP worden gebruikt zijn goed beveiligd met wachtwoorden. Dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van die computer en de desbetreffende functionarissen. Bij een datalek (bijvoorbeeld een zoekgeraakte USB stick of een gestolen of gehackte computer) is er meldplicht bij de autoriteit persoonsgegevens.

5. Bewaartermijn van de gegevens: zo lang als de betrokkene lid van de CVPPP is. Bij opzegging van een lidmaatschap worden alle gegevens van de betrokkene verwijderd als/zodra het desbetreffende lid aan alle financiële verplichtingen (contributie, kosten deelname aan activiteiten) heeft voldaan en de periode van lidmaatschap is afgelopen.

6. Alle leden van de CVPPP kunnen inzage krijgen in de gegevens die de CVPPP van hen heeft vastgelegd en deze gegevens zullen op verzoek verwijderd worden. Om lid van de CVPPP te kunnen zijn en blijven moet de CVPPP echter minimaal beschikken over naam, adres, woonplaats en e-mailadres (of telefoonnummer als het desbetreffende lid geen e-mailadres heeft).

7. Alle leden zullen bij aanmelding voor het lidmaatschap akkoord moeten gaan met het vastleggen van hun gegevens in de administratie van de CVPPP. Hiervoor dienen zij  op het aanmeldformulier een hokje aan te kruisen, of in een e-mail expliciet toestemming voor de vastlegging van de gegevens moeten geven.

8. Alle huidige leden (mei 2018) zal expliciet om deze toestemming (zoals bedoeld onder lid 7) worden gevraagd, via e-mail of via post (voor de leden zonder e-mailadres).

Voor verdere vragen over privacy en gegevensbeheer, kunt u contact opnemen met het CVPPP secretariaat via info@cvppp.nl of per post of telefoon: Zwingel 4, 7772 SK Hardenberg, tel. 0523 677002.