Gebruikerslogin

Psyche en Geloof Artikelen zoeken

Titel: Aspecten van belonging in 'multiple religious belonging'
Auteur: Berghuijs, J., Kalsky, M., Oostveen, D., Braak, A. van der,
Meervoudige religieuze betrokkenheid of multiple religious belonging (MRB) is als begrip door theologen op de kaart gezet en direct geproblematiseerd, waarbij de discussie zich toespitst op de vraag of MRB mogelijk en wenselijk is. De term MRB wordt buiten de theologie nog weinig gebruikt. Wij zullen in dit artikel MRB definiëren op basis van een brede opvatting van belonging die recht doet aan de vele manieren, al dan niet via religieuze gemeenschappen, waarop mensen uit religieuze tradities putten. Het doel van dit artikel is een sociaalwetenschappelijk kader te ontwikkelen, waarin verschillende aspecten van religieuze belonging belicht worden, met het oog op empirische exploratie en inventarisatie van MRB in een westerse, geseculariseerde context. Daarbij richten wij ons met name op de individuele kant van belonging, zoals die tot uitdrukking komt in: de variatie in mogelijke religieuze expressies (wat), de intensiteit en duur van betrokkenheid (hoe), de motivatie (waarom) en de sociale relaties (met wie) die een rol spelen bij meervoudige religieuze betrokkenheid.
Aspects of 'belonging' in multiple religious belonging -- Multiple religious belonging (MRB) is a term introduced and problematized by theologians. The discussion focuses on the question if MRB is possible and desirable. Outside theology the term is seldom used. In this article, we will define MRB on the basis of a broad conception of belonging that will do justice to the many ways in which individuals can draw from religious traditions, whether or not they are involved in religious communities. The aim of this article is to develop a theoretical framework in which a variety of aspects of religious belonging is included, as a basis for empirical exploration and mapping of MRB in a Western secularized context. We thereby focus on the individual side of belonging, as expressed in the variation in religious expressions (‘what’), the intensity, duration and flexibility of involvement (‘how’), the motivation ‘(why’) and the social reliations (‘with whom’) that play a role in multiple religious belonging.
belonging, multiple religious belonging, individuele religiositeit, flexibiliteit,